Urząd Gminy Mogilany

Urząd Gminy Mogilany ma siedzibę w Mogilanach,
32-031 Mogilany, Rynek 2
telefon stacjonarny (centrala): 12 270 10 13,
faks: 12 270 16 77
e-mail: gmina@mogilany.pl
NIP: 679-24-86-523
REGON: 000547490


Pokaż Urząd Gminy Mogilany na większej mapie

Urząd obsługuje mieszkańców wszystkich miejscowości z terenu gminy, inwestorów, partnerów indywidualnych i instytucjonalnych.
Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy, działający przy pomocy Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Zadania i kompetencje Urzędu wynikają z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o samorządzie gminnym.

Urząd prowadzi sprawy związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, są to między innymi:

 • ład przestrzenny
 • gospodarka nieruchomościami
 • ochrona środowiska i przyrody
 • gospodarki wodnej
 • gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego
 • wodociągi i zaopatrzenie w wodę
 • kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych
 • utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i
 • unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 • zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
 • lokalny transport zbiorowy
 • ochrona zdrowia
 • pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze
 • gminne budownictwo mieszkaniowe
 • edukacja publiczna
 • kultura, w tym prowadzenie bibliotek gminnych i innych instytucji kultury
 • ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 • kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe
 • targowiska i hale targowe
 • zieleń gminna i zadrzewienia
 • cmentarze gminne
 • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
 • ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego
 • utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych 
 • polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
 • wspieranie i upowszechniania idei samorządowej
 • promocja gminy
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 • współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

Szczegółowe informacje na temat sposobu załatwiania spraw można znaleźć na poszczególnych zakładkach strony internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mogilany

Jeśli chcesz załatwić sprawę w Urzędzie przejdź do kolejnych zakładek, które pomogą ci szybko pozyskać informację, druki czy dane, tak aby Twoja wizyta w Urzędzie była w pełni satysfakcjonująca i trwała nie dłużej niż według Ciebie to konieczne.

Misją Urzędu Gminy Mogilany jest działać sprawnie, przyjaźnie i bezpiecznie. Podejmujemy działania w celu zgodnego z prawem, szybkiego załatwiania spraw naszych klientów. W działaniach kierujemy się zasadami legalizmu, rzetelności, celowości  i gospodarności. Traktujemy interesantów urzędu zawsze, jak klientów korzystających z usług publicznych gminy, nigdy jak petentów.  Robimy wszystko co możliwe, by osiągać najwyższą jakość załatwianych spraw. Urząd to ludzie go tworzący, nie tylko miejsce na mapie gminy (tekst z linkiem). Bezpieczeństwo obrotu prawnego, dane naszych mieszkańców i partnerów stanowią wartość podlegającą bezwzględnej ochronie.

MOGILANY.PL 

ŻYJ WYGODNIE! WYPOCZYWAJ AKTYWNIE!

Partnerzy:
Sasd Republika Węgierska - partner gminy mogilanyUntersteinach Republika Federalna Niemiec - partner gminy mogilanyPolitechnika Krakowska - partner gminy mogilanywrota Małopolski - regionalny portal informacyjnyZwiązek Powiatów Polskich