Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Fundusze Zewnętrzne

NOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W MOGILANACH

RPO Nagłówek
 
NOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W MOGILANACH
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT.
 
Całkowita wartość projektu: 2 299 628,88 zł
Dofinansowanie: 749 914,05 zł
 
Projekt ma na celu utworzenie 50 nowych miejsc przedszkolnych, rozszerzenie oferty dla dzieci oraz doskonalenie kwalifikacji kadry Przedszkola samorządowego w Mogilanach.
 
Działania projektowe, objęte finansowaniem to:
1.Wyposażenie sal dydaktycznych, szatni, kuchni i doposażenie placu zabaw przedszkola w Mogilanach
2.Funkcjonowanie nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych w Mogilanach przez 12 miesięcy
3.Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej przedszkola w Mogilanach – studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej dla 2 nauczycieli
4.Rozwój oferty zajęć dodatkowych dla wszystkich oddziałów w Mogilanach i Libertowie.

DRUGA EDYCJA PROGRAMU WYMIANY PIECÓW!

Szanowni Państwo,


w dniu 12.09.2019 r. Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Anną Iwanowską podpisali umowę na dofinansowanie programu pn. ,,Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany – druga edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - poddziałanie  4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT.

W imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego umowę podpisali Wicemarszałkowie: Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz. 

Realizacja projektu przypada na okres od stycznia 2019 roku do grudnia 2021 r.
Całkowita wartość projektu: 528 284,00 zł.
Całkowita kwota dofinansowania: 519 916,40 .

Wójt Gminy wraz z Mieszkańcami dziękuje za kolejne środki przyznane na walkę o czyste powietrze.

Zasady realizacji projektu:

Projekt zakłada wymianę 75 nieekologicznych urządzeń grzewczych w budynkach z terenu Gminy Mogilany. Mieszkańcy zgłaszający się do programu w swoich budynkach muszą mieć zamontowane nieekologiczne źródło ciepła na paliwo stałe (węgiel, drewno, ekogroszek), a po podpisaniu umowy z Gminą na dofinansowanie inwestycji mają obowiązek je usunąć, zastępując je nowym źródła ciepła na paliwo gazowe lub biomasę. Regulamin programu dostępny jest tutaj: https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,1663248,projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-przyznawania-dofinansowan-na-wymiane-nieekologicznych.html

Maksymalny poziom dofinansowania to 7 000 zł.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia bezpłatnej oceny energetycznej budynku i będzie wynosiło:
a.550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
b. 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
c. 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
d.400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie

 Bezpłatna ocena energetyczna będzie wykonywana u osób zakwalifikowanych do programu.

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

1 KROK – Złóż na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Mogilany uzupełnioną Deklarację przystąpienia do programu (od 12 marca 2020 roku nabór zamknięty)
2 KROK – Poczekaj na informację od pracownika Urzędu o zakwalifikowaniu się do programu lub telefon od firmy wykonującej oceny energetyczne (audyt/inwentaryzację budynku)
3 KROK – Po uzyskaniu powyższej informacji, w najbliższym czasie odwiedzi Cię audytor, który wykona ocenę energetyczną Twojego budynku. Dzięki niej otrzymasz informacje m.in.:
a) czy Twój budynek spełnia minimalne standardy efektywności energetycznej,
b) jaka moc pieca przypada na Twój budynek – na podstawie tych danych zostanie obliczona kwota dofinansowania, przypadająca na zakup pieca w Twoim budynku.
4 KROK – Konieczne jest podpisanie umowy z Urzędem Gminy Mogilany. Poczekaj na informację z Gminy o planowanej dacie podpisania umowy. Bez tego nie wymieniaj pieca, inaczej stracisz szansę na dotację!
5 KROK – WYMIANA PIECA – o działaniach, jakie musisz podjąć, poinformuje Cię pracownik Urzędu Gminy.
6 KROK – Złożenie wniosku o rozliczenie wymiany pieca (wraz z niezbędnymi dokumentami jak protokół odbioru pieca, informacja o pierwszym rozruchu, potwierdzenie trwałej likwidacji starego źródła ciepła, faktury informujące o poniesionych kosztach wraz z potwierdzeniem zapłaty, dane techniczne dot. nowego pieca)
7 KROK - Kontrola prawidłowości wymiany pieca.
8 KROK – Refundacja poniesionych kosztów przez uczestnika projektu

Informujemy, że nabór do programu został zamknięty!

Więcej informacji o programie na stronach:

Oddychanie czystym powietrzem jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Każdy ma prawo do życia w środowisku niezagrażającym jego zdrowiu. Osiągnięcie dobrej jakości powietrza wymaga zdecydowanych działań i zaangażowania na szczeblu władz gminnych, ale przede wszystkim aktywnego udziału mieszkańców. Pamiętajmy o tym wybierając materiał, jakim palimy w piecach czy kotłach. Spalanie odpadów np. plastikowych butelek, ram okiennych, starych mebli, boazerii, pieluch, ubrań, opon i innych produktów gumowych jest jedną z przyczyn powstawania przewlekłych chorób jak astma, alergia, cukrzyca, rak płuc. Za spalanie tego typu materiałów grozi kara grzywny!

 logotyp z tlem JPG

 
 Aktualizacja: 11 marca 2020 r.

Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany


Wartość projektu: 1 181 109,94
Wartość dofinansowania: 1 158 360,00 zł
Okres realizacji: 2018 – 2020
 
12 grudnia 2017 roku Gmina podpisała umowę na dofinansowanie projektu program pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany” z poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
Udało się uzyskać ogromną kwotę na wymianę nieekologicznych urządzeń w naszej Gminie na piece gazowe bądź spalające biomasę. Koszt dofinansowania na jeden budynek wynosi do 8 000 zł. Z pozyskanych środków zaplanowano wymianę minimum 147 pieców. Rozpoczęcie realizacji projektu przypada na wrzesień 2018 roku. Już teraz przypominamy, aby osoby, które otrzymały informację o uczestnictwie w programie nie wymieniały pieca przed podpisaniem umowy z Gminą. Spowoduje to utratę szansy na dofinansowanie.
Zasady dofinansowania:
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie wynosiło:
 1. 550 zł/kW* dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej
  w ocenie
 2. 500 zł/kW* dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie)
  wyznaczonej w ocenie
 3. 450 zł/kW* dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie)
  wyznaczonej w ocenie
 4. 400 zł/kW* dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie

Maksymalny poziom dofinansowania to 8 000 zł.

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

1 KROK – Złóż uzupełniony Wniosek o przyznanie dofinansowania  w Urzędzie Gminy Mogilany

2 KROK – Poczekaj na informację od pracownika Urzędu o zakwalifikowaniu się do programu

3 KROK – Po uzyskaniu powyższej informacji, w najbliższym czasie odwiedzi Cię audytor, który wykona ocenę energetyczną Twojego budynku. Dzięki niej otrzymasz informacje m.in.:

a) czy Twój budynek spełnia minimalne standardy efektywności energetycznej?

b) jaka moc pieca przypada na Twój budynek – na podstawie tych danych zostanie obliczona kwota dofinansowania, przypadająca na zakup pieca w Twoim budynku.

4 KROK – Konieczne jest podpisanie umowy z Urzędem Gminy Mogilany. Poczekaj na informację z Gminy o planowanej dacie podpisania umowy. Bez tego nie wymieniaj pieca, inaczej stracisz szansę na dotację!

5 KROK – WYMIANA PIECA – o działaniach, jakie musisz podjąć, poinformuje Cię pracownik Urzędu Gminy.

6 KROK – Kontrola prawidłowości wymiany pieca.

7 KROK – Refundacja poniesionych kosztów przez uczestnika projektu

Informujemy, że nabór do programu został ZAKOŃCZONY. Wójt Piotr Piotrowski oraz pracownicy Urzędu Gminy dokładają wszelkich starań do pozyskania kolejnych środków na dalsze wymiany. W przypadku pytań dotyczących projektu zachęcamy do kontaktu pod numerem: 12 270 10 13 wew. 259 lub osobiście – nowa część budynku Urzędu Gminy, pokój 10A. Więcej informacji również na stronie internetowej www.mogilany.pl/piec

Zachęcamy do sukcesywnego przeglądania aktualności oraz zakładki FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE. Informacje o realizowanych projektach lub otwartych naborach do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych są tam zamieszczane na bieżąco.

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Mogilany

Gmina Mogilany realizuje projekt pn: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego  w Gminie Mogilany” w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", oś priorytetowa 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Budżet projektu wynosi 2 393 835,00 PLN, projekt jest 100% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Władze Gminy zdecydowały  się na realizację projektu z uwagi na troskę i dbałość
o zrównoważony rozwój Gminy i stworzenie możliwości dostępu do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych niezależnie od uzyskiwanych dochodów czy też niepełnosprawność.

Założenia projektu:

 • dostęp do Internetu, pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji i serwisowania sprzętu komputerowego
 • zakup dostępu do Internetu
 • zakup usługi przeprowadzenia szkoleń z obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu
 • dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem
 • zapewnienie nadzoru nad realizacją projektu
 • zapewnienie nadzoru na utrzymanie trwałości projektu

W ramach uzyskanego dofinansowania 150 gospodarstw domowych oraz 10 Jednostek Podległych Gminie, otrzyma bezpłatnie komputery wraz z dostępem do Internetu.

Od 22 października 2012 rozpoczęły się szkolenia dla beneficjentów końcowych projektu, potrwają one do połowy grudnia 2012. Zakres prowadzonych szkoleń obejmuje: obsługę komputera, obsługę Internetu, dostęp do portali informacyjnych, e-aplikacje. Szkolenia skierowane są dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Ze względu na specyfikę prowadzonych zajęć uczestnicy zostali podzieleni na odrębne wiekowe grupy szkoleniowe.

Realizowany przez samorząd projekt jest bardzo ważny, zwłaszcza że w przyszłości przyniesie wszystkim olbrzymie korzyści. Są one widoczne szczególnie dla dzieci i młodzieży bez tej inicjatywy wiele z nich nigdy nie miałoby dostępu do Internetu i nowoczesnych technik informatycznych. Internet to dostęp do wiedzy z każdej dziedziny, dostęp dla każdego, bez względu na wiek i zainteresowania. Realizacja projektu jest naturalną konsekwencją polityki wyrównywania szans prowadzonej przez władze samorządowe Gminy Mogilany.

Informacje o postępach realizacji projektu będą mogli Państwo śledzić na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mogilany www.mogilany.pl oraz na portalu internetowym tworzonym na potrzeby realizacji projektu http://cyfrowemogilany.pl/

Projekty zrealizowane

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: