Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mogilany.

POKL
Projekt:
Kapitał Ludzki
IX. Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionach
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

NAZWA PROJEKTU
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mogilany.

Zakup i udostępnianie ławo – stołów i namiotów społeczności lokalnej

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty

Wartość projektu : 24 807,87 zł

Wartość dofinansowania: 16 135,20 zł

Okres realizacji: 2014 r.

W ramach projektu zakupionych zostało 20 kompletów ławo – stołów oraz 3 sztuki namiotów o wymiarach 8mx4m. Sprzęt przyczynił się do stworzenia przestrzeni do organizowania spotkań, społeczności lokalnej. Ponadto wykorzystywany będzie podczas różnego rodzaju imprez kulturalnych czy edukacyjnych. 

Informujemy, że po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Urzędu Gminy istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia zakupionego sprzętu przy okazji realizacji  spotkań, imprez, wydarzeń kulturalnych odbywających się na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Blisko Krakowa”. Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy oraz  pod numerem telefonu(12) 270 10 13 wew. 231.

leader

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

  • glowna_2
  • qwert
    

Przebudowa i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku SPZOZ w Mogilanach

 

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Działanie: 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

Wartość projektu : 1 034.074,36

Wartość dofinansowania: 878 963,20 zł

Okres realizacji: 2005-2006 r.

Wyremontowany został budynek SPZOZ poprzez montaż windy oraz poszerzenie wejść i dostosowanie sanitariatów stał się przyjazny i dostępny dla osób niepełnosprawnych przez co spełnia normy w zakresie obowiązujących przepisów prawa krajowego oraz wytyczne unijne dotyczące osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji projektu podniósł się standard świadczonych usług medycznych poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości podstawowej opieki zdrowotnej, co przyczyniło się do poprawy poziomu życia mieszkańców. Ponadto uporządkowanie układu funkcjonalnego oraz wyremontowanie budynku pozwoliło na lepsze wykorzystanie powierzchni i znaczącą poprawę warunków lokalowych budynku.

ZPORR

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  

 

  • 4664_m
  • 4665_m
  • główna

 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lusinie

Program: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Działanie: 3.1 Obszary wiejskie

Wartość projektu : 4 661.315,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 688 592,43 zł

Okres realizacji: 2007-2008 r.

Projekt polegał na rozbudowie oczyszczalni ścieków w technologii BIOCOMPACT o następny reaktor o przepustowości Qśr = 300 m3/d. Umożliwiło to zlikwidowanie niewłaściwie eksploatowanych przydomowych szamb oraz odbudowę czystości wód powierzchniowych, podziemnych, struktury gleby i poprawy standardu życia mieszkańców. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie objętym wnioskowaną inwestycją wpłynęło na poprawę środowiska naturalnego, warunków sanitarnych oraz komfortu życia mieszkańców. Rozbudowa oczyszczalni ścieków warunkowała dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Lusiny.

ZPORR

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  

Przebudowa drogi gminnej nr K600666 w Libertowie – ulica Zgodna i Borowa – etap I odcinek 340 m mb ulicy Zgodnej

Program: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach modernizacji dróg gminnych

Wartość projektu : 740 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 250 000,00 zł

Okres realizacji: 2009

Projekt obejmował przebudowę drogi na długości 340 mb. Jezdnia z asfaltobetonu o szerokości 5,0m, z prawostronnym chodnikiem z kostki brukowej o szerokości 2,0–1,25m, po drugiej stronie bezpiecznik 0,5m. Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni i chodnika do zaprojektowanych studzienek wodościekowych fi 500 z osadnikami. Kanalizacja opadowa z rur PCV fi 300 zlokalizowana pod chodnikiem. Przebudowa zjazdów indywidualnych (dostosowanie do niwelety drogi) i skrzyżowań z drogami bocznymi (zmiana niwelety, poszerzenie w celu poprawy łuków). Wykonanie oznakowania pionowego.

Samorząd woj. małopolskiego

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Remont drogi gminnej nr K600624 w Gaju ul. Akacjowa

Program: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach modernizacji dróg gminnych

Wartość projektu : 420 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 96 026,00 zł

Okres realizacji: 2009

Projekt obejmował remont drogi gminnej na długości 650mb. Jezdnia z asfaltobetonu o szerokości 3,5m z obustronnym utwardzonym poboczem z destruktu asfaltowego o szerokości 0,5m. Renowacja istniejącego, wzdłuż drogi rowu odwadniającego, tj. m.in. umocnienie dna i skarp elementami prefabrykowanymi betonowymi. Przebudowa zjazdów indywidualnych (dostosowanie do niwelety drogi) i skrzyżowania z drogami gminnymi bocznymi.

Samorząd woj. małopolskiego

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: