Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań - etap II - 2015 r

Wykonawca: EKOINSTAL sp.z o.o. 34-200 Sucha Beskidzka ul. Przemysłowa 8

Przedmiot umowy: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań -etap II wraz z robotami dodatkowe

Wartość brutto umowy:2 131406,20 zł (roboty budowlane) Dofinansowanie z PROW (zgodnie z umową 75% kosztów kwalifikowanych)

Termin realizacji:02.03.2015-30.05.2015

Nadzór lub osoba odpowiedzialna z ramienia UG Mogilany:Jan Duszyk Zbigniew Klimończyk

Inwestycja zakończona.

BUDOWA KOMPLEKSOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO „SKARBY BLISKO KRAKOWA”

skarby blisko Krakowa logo

 

PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA: 3. Turystyka i przemysł kulturowy

DZIAŁANIE: 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej

SCHEMAT: C. Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 943 988,95 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 707 991,71  zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2012-03-01 r. do 31-12-2015 r.

 

Opis projektu

Projekt budowy kompleksowego produktu turystycznego Skarby Blisko Krakowa był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Inicjatywa została zrealizowana w ramach partnerstwa terytorialnego Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa (LGD) czterech gmin: Czernichowa, Mogilan, Skawiny i Świątnik Górnych.

Przedsięwzięcie zakładało rozbudowę infrastruktury turystycznej w oparciu o istniejące zasoby gmin uczestniczących w projekcie. W efekcie podjętych działań została utworzona sieć szlaków turystycznych, prowadzących przez tereny atrakcyjne krajobrazowo i przyrodniczo. Szlaki te zostały połączone z trasami rowerowymi, przebiegającymi przez tereny gmin ościennych. Utworzono także sieć nowych szlaków tematycznych, odwołujących się do dziedzictwa historycznego i kulturowego partnerów projektu oraz ścieżki edukacyjne w rezerwatach przyrody.

W ramach realizacji projektu rozbudowano, przebudowano lub zmodernizowano 173 km tras turystycznych, wybudowano 127 km nowych szlaków i 13 obiektów turystycznych: 12 punktów wypoczynkowych oraz centrum informacyjne szlaków w Świątnikach Górnych. Działania inwestycyjne obejmowały m.in. utwardzenie odcinków szlaków w celu przystosowania ich do ruchu pieszego i rowerowego, budowę punktów wypoczynkowych i miejsc postojowych oraz oznakowanie tras i rozmieszczenie tablic informacyjnych.

 

Na kompleksowy i modułowy produkt turystyczny Skarby Blisko Krakowa składają się:

 

Oferta podstawowa (rekreacyjna)– tj. sieć szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą wypoczynkową (tzw. Skarby Rekreacji), zaplanowana zarówno z myślą o turystach pieszych i rowerzystach, jak i o osobach uprawiających turystykę konną. Wszystkie wytyczone szlaki mogą służyć uprawianiu różnych form rekreacji, a przebieg poszczególnych tras ułatwia przemieszczanie się między obiektami znajdującymi się na szlakach tematycznych.

Oferta dodatkowa– szlaki tematyczne i ścieżki dydaktyczne (tzw. Skarby Blisko Krakowa), komunikacyjnie połączone między sobą rozbudowaną siecią szlaków turystycznych. Zalicza się do nich 10 tras, obejmujących atrakcyjne miejsca i obiekty dobrane według klucza historycznego lub przyrodniczego. Są wśród nich:

Szlaki skarbów historii:

- Szlak zabytków królewskiego miasta Kazimierza Wielkiego,

- Szlak sakralny,

- Szlak dworów i rodów szlacheckich,

- Szlak postaci historycznych,

- Szlak kapliczek.

Szlaki skarbów tradycji i życia codziennego:

- Szlak krakowiaków zachodnich,

- Szlak kłódki świątnickiej i skawińskiej kawy (Szlak historii rozwoju gospodarczego),

- Życie przed trzema tysiącami lat.

Szlaki skarbów przyrody:

- Szlak dziedzictwa przyrodniczego. Rezerwaty przyrody i obszary chronione Natura 2000,

- Szlak krajobrazu i bogactwa przyrodniczego.

 

Informacja o przygotowanej ofercie turystycznej Skarbów Blisko Krakowa jest dostępna także elektronicznie, na stronie internetowego przewodnika turystycznego www.skarby.bliskokrakowa.pl oraz w mobilnej aplikacji. 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

 

Bezpieczna Małopolska - 2015 r

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 
Bezpieczna Małopolska 2015
 
Całkowita wartość projektu: 17 588,00 zł

Dotacja: 7 914,60 zł

Okres realizacji: 2015 r.
 
Projekt polegał na zakupie sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania bojowego dla trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mogilany. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej. W stosunku do całości zadania udział środków z budżetu Województwa wyniósł 45 % kosztów kwalifikowanych.
Dla jednostki OSP Buków zakupiono jednen zestaw specjalistycznego umundurowania, który obejmował ubranie ochronne, buty bojowe, hełm, kominiarkę i rękawice. Zakupiono również trzy piły do stali i betonu dla OSP Buków, OSP Konary i OSP Włosań oraz dwa ledowe maszty oświetleniowe dla jednostek OSP Konary oraz OSP Włosań.
Zakupiony sprzęt posiada niezbędne atesty, dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.
 
bazpieczna małopolska logo
 
 
 
fot1
fot2
 

Zakup odzieży ochronnej dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Mogilany 2015

{nomultithumb} wfosigw logo poprawne
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 
Program "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak"
 
Zadanie: "Zakup odzieży ochronnej dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Mogilany"
 
Całkowita wartość projektu: 16 204,35 zł
 
Dotacja: 8 102,16 zł
 
Program zrealizowany 2015
 
Projekt zakładał zakup siedmiu zestawów odzieży ochronnej do działań bojowych dla trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mogilany  (OSP Mogilany – 1 zestaw, OSP Konary – 3 zestawy, OSP Włosań – 3 zestawy). W skład jednego zestawu odzieży wchodzi: ubranie ochronne, buty bojowe, hełm, kominiarka i rękawice. Poszczególne elementy umundurowania posiadają niezbędne atesty, dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Doposażenie strażaków w odpowiednie umundurowanie bojowe, spowoduje skuteczniejszy udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, co za tym idzie poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców Gminy.
DSC_7007
DSC_7014
DSC_7023
DSC_7024
DSC_7028

Zakup stołów, krzeseł, kinkietów oraz stojaków szatniowych do pomieszczenia w budynku remizy OSP w Mogilanach pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej 2015 r.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty

Wartość projektu : 25 824,78 zł

Wartość dofinansowania: 16 796,60 zł

Okres realizacji: 2014 r. - 2015 r.
Inwestycja zrealizowana
 
W ramach projektu zakupiono 30 sztuk stołów, 120 sztuk krzeseł, 3 stojaki szatniowe oraz 17 kinkietów. Celem projektu jest stworzenie dla lokalnej społeczności warunków do rozwijania aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej mieszkańców. Zrealizowanie projektu przyczyni się również do utworzenia na terenie Gminy trwałej i dostępnej oferty spędzania czasu wolnego.

  • fot2
  • fot3
  • fot5

  • fot_1
  • fot_4

 

{nomultithumb} leader

 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 
 

„Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” - 2015 r

 
 {nomultithumb} logomechanizmygora
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora.

Projekt: „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych", zadanie pn. „Wdrożenie współpracy finansowej"

Okres realizacji: 2014 – 2015
 
Projekt zrealizowany 2015
 
Projekt zakładał wprowadzenie w Gminie Mogilany dwóch instrumentów współpracy finansowej pomiędzy organizacjami pozarządowymi a lokalnym samorządem. Są to małe granty w trybie pozakonkursowym oraz pożyczki. Podczas realizacji zadania powołany został zespół do spraw wdrożenia instrumentów współpracy finansowej, który wraz z  Doradcą pracował nad konkretnymi rezultatami projektu. Podczas realizacji zadania zorganizowane zostały spotkania z NGO, aby lepiej poznać potrzeby środowiska organizacji pozarządowych, jak również zaznajomić społeczność z wprowadzanymi mechanizmami. Dzięki realizacji projektu organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o granty i pożyczki, co będzie stanowiło dla nich kolejną formę pozyskania nowych środków - tym samym własnego rozwoju, szerzenia lokalnych inicjatyw, a także zwiększenia społecznego zaangażowania.
 
{nomultithumb} logomechanizmydol
 
Galeria:
 
  • Obraz227
  • Obraz229
 
 
 
 
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: