Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

#ZDALNASZKOŁA+ w gminie Mogilany

#ZDALNASZKOŁA+ w gminie Mogilany

Zakup laptopów do nauki zdalnej dla najbardziej potrzebujących uczniów lokalnych placówek. Lekcje on-line wymuszone stanem pandemii to wyzwanie przede wszystkim dla nauczycieli, uczniów i rodziców, ale także dla dyrektorów szkół i władz samorządowych. 30 laptopów jest przeznaczone dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Po pandemii sprzęt pozostaje w gminnych szkołach do wykorzystania celach edukacyjnych.

Kwota dotacji: 75 000 zł.
Realizacja: 2020
 
 ZDALNA SZKOŁA fundusze
 
Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
obraz

ZDALNA SZKOŁA w gminie Mogilany

ZDALNA SZKOŁA w gminie Mogilany

Środki na zakup laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli lokalnych placówek oświatowych.

Zdalne nauczanie wymuszone stanem pandemii to wyzwanie przede wszystkim dla nauczycieli, uczniów i rodziców, ale także dla dyrektorów szkół i władz samorządowych. 30 laptopów dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych, którzy dzięki nim, mogą skutecznej realizować zdalne lekcje. Po pandemii sprzęt pozostaje w gminnych szkołach do wykorzystania w celach edukacyjnych.

Kwota dotacji: 70 000 zł.
Realizacja: 2020
 
ZDALNA SZKOŁA fundusze

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
 
obraz

PROFESJONALNE DZIAŁANIE - SKUTECZNE ROZWIĄZANIE - NOWA JAKOŚĆ POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE MOGILANY

 logo FE wer
 
PROFESJONALNE DZIAŁANIE - SKUTECZNE ROZWIĄZANIE - NOWA JAKOŚĆ POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE MOGILANY
 
Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej i usług pomocy społecznej.

Wartość projektu: 443 782,50 złote. Cała kwota to środki zewnętrzne, w tym 374 019,89 zł to środki europejskie natomiast 69 762,61 zł pochodzi z dotacji celowej.
Okres realizacji: 1 maja 2020 do 31 października 2021.

NOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W MOGILANACH

RPO Nagłówek
 
NOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W MOGILANACH
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT.
 
Całkowita wartość projektu: 2 299 628,88 zł
Dofinansowanie: 749 914,05 zł
 
Projekt ma na celu utworzenie 50 nowych miejsc przedszkolnych, rozszerzenie oferty dla dzieci oraz doskonalenie kwalifikacji kadry Przedszkola samorządowego w Mogilanach.
 
Działania projektowe, objęte finansowaniem to:
1.Wyposażenie sal dydaktycznych, szatni, kuchni i doposażenie placu zabaw przedszkola w Mogilanach
2.Funkcjonowanie nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych w Mogilanach przez 12 miesięcy
3.Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej przedszkola w Mogilanach – studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej dla 2 nauczycieli
4.Rozwój oferty zajęć dodatkowych dla wszystkich oddziałów w Mogilanach i Libertowie.

Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany – DRUGA EDYCJA

Szanowni Państwo,


w dniu 12.09.2019 r. Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Anną Iwanowską podpisali umowę na dofinansowanie programu pn. ,,Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany – druga edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - poddziałanie  4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT.

W imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego umowę podpisali Wicemarszałkowie: Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz. 

Realizacja projektu przypada na okres od stycznia 2019 roku do grudnia 2021 r.
Całkowita wartość projektu: 528 284,00 zł.
Całkowita kwota dofinansowania: 519 916,40 .

Wójt Gminy wraz z Mieszkańcami dziękuje za kolejne środki przyznane na walkę o czyste powietrze.

Zasady realizacji projektu:

Projekt zakłada wymianę 75 nieekologicznych urządzeń grzewczych w budynkach z terenu Gminy Mogilany. Mieszkańcy zgłaszający się do programu w swoich budynkach muszą mieć zamontowane nieekologiczne źródło ciepła na paliwo stałe (węgiel, drewno, ekogroszek), a po podpisaniu umowy z Gminą na dofinansowanie inwestycji mają obowiązek je usunąć, zastępując je nowym źródła ciepła na paliwo gazowe lub biomasę. Regulamin programu dostępny jest tutaj: https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,1663248,projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-przyznawania-dofinansowan-na-wymiane-nieekologicznych.html

Maksymalny poziom dofinansowania to 7 000 zł.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia bezpłatnej oceny energetycznej budynku i będzie wynosiło:
a.550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
b. 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
c. 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
d.400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie

 Bezpłatna ocena energetyczna będzie wykonywana u osób zakwalifikowanych do programu.

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

1 KROK – Złóż na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Mogilany uzupełnioną Deklarację przystąpienia do programu (od 12 marca 2020 roku nabór zamknięty)
2 KROK – Poczekaj na informację od pracownika Urzędu o zakwalifikowaniu się do programu lub telefon od firmy wykonującej oceny energetyczne (audyt/inwentaryzację budynku)
3 KROK – Po uzyskaniu powyższej informacji, w najbliższym czasie odwiedzi Cię audytor, który wykona ocenę energetyczną Twojego budynku. Dzięki niej otrzymasz informacje m.in.:
a) czy Twój budynek spełnia minimalne standardy efektywności energetycznej,
b) jaka moc pieca przypada na Twój budynek – na podstawie tych danych zostanie obliczona kwota dofinansowania, przypadająca na zakup pieca w Twoim budynku.
4 KROK – Konieczne jest podpisanie umowy z Urzędem Gminy Mogilany. Poczekaj na informację z Gminy o planowanej dacie podpisania umowy. Bez tego nie wymieniaj pieca, inaczej stracisz szansę na dotację!
5 KROK – WYMIANA PIECA – o działaniach, jakie musisz podjąć, poinformuje Cię pracownik Urzędu Gminy.
6 KROK – Złożenie wniosku o rozliczenie wymiany pieca (wraz z niezbędnymi dokumentami jak protokół odbioru pieca, informacja o pierwszym rozruchu, potwierdzenie trwałej likwidacji starego źródła ciepła, faktury informujące o poniesionych kosztach wraz z potwierdzeniem zapłaty, dane techniczne dot. nowego pieca)
7 KROK - Kontrola prawidłowości wymiany pieca.
8 KROK – Refundacja poniesionych kosztów przez uczestnika projektu

Informujemy, że nabór do programu został zamknięty!

Więcej informacji o programie na stronach:

Oddychanie czystym powietrzem jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Każdy ma prawo do życia w środowisku niezagrażającym jego zdrowiu. Osiągnięcie dobrej jakości powietrza wymaga zdecydowanych działań i zaangażowania na szczeblu władz gminnych, ale przede wszystkim aktywnego udziału mieszkańców. Pamiętajmy o tym wybierając materiał, jakim palimy w piecach czy kotłach. Spalanie odpadów np. plastikowych butelek, ram okiennych, starych mebli, boazerii, pieluch, ubrań, opon i innych produktów gumowych jest jedną z przyczyn powstawania przewlekłych chorób jak astma, alergia, cukrzyca, rak płuc. Za spalanie tego typu materiałów grozi kara grzywny!

 logotyp z tlem JPG

 
 Aktualizacja: 11 marca 2020 r.

Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany


Wartość projektu: 1 181 109,94
Wartość dofinansowania: 1 158 360,00 zł
Okres realizacji: 2018 – 2020
 
12 grudnia 2017 roku Gmina podpisała umowę na dofinansowanie projektu program pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany” z poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
Udało się uzyskać ogromną kwotę na wymianę nieekologicznych urządzeń w naszej Gminie na piece gazowe bądź spalające biomasę. Koszt dofinansowania na jeden budynek wynosi do 8 000 zł. Z pozyskanych środków zaplanowano wymianę minimum 147 pieców. Rozpoczęcie realizacji projektu przypada na wrzesień 2018 roku. Już teraz przypominamy, aby osoby, które otrzymały informację o uczestnictwie w programie nie wymieniały pieca przed podpisaniem umowy z Gminą. Spowoduje to utratę szansy na dofinansowanie.
Zasady dofinansowania:
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie wynosiło:
 1. 550 zł/kW* dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej
  w ocenie
 2. 500 zł/kW* dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie)
  wyznaczonej w ocenie
 3. 450 zł/kW* dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie)
  wyznaczonej w ocenie
 4. 400 zł/kW* dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie

Maksymalny poziom dofinansowania to 8 000 zł.

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

1 KROK – Złóż uzupełniony Wniosek o przyznanie dofinansowania  w Urzędzie Gminy Mogilany

2 KROK – Poczekaj na informację od pracownika Urzędu o zakwalifikowaniu się do programu

3 KROK – Po uzyskaniu powyższej informacji, w najbliższym czasie odwiedzi Cię audytor, który wykona ocenę energetyczną Twojego budynku. Dzięki niej otrzymasz informacje m.in.:

a) czy Twój budynek spełnia minimalne standardy efektywności energetycznej?

b) jaka moc pieca przypada na Twój budynek – na podstawie tych danych zostanie obliczona kwota dofinansowania, przypadająca na zakup pieca w Twoim budynku.

4 KROK – Konieczne jest podpisanie umowy z Urzędem Gminy Mogilany. Poczekaj na informację z Gminy o planowanej dacie podpisania umowy. Bez tego nie wymieniaj pieca, inaczej stracisz szansę na dotację!

5 KROK – WYMIANA PIECA – o działaniach, jakie musisz podjąć, poinformuje Cię pracownik Urzędu Gminy.

6 KROK – Kontrola prawidłowości wymiany pieca.

7 KROK – Refundacja poniesionych kosztów przez uczestnika projektu

Informujemy, że nabór do programu został ZAKOŃCZONY. Wójt Piotr Piotrowski oraz pracownicy Urzędu Gminy dokładają wszelkich starań do pozyskania kolejnych środków na dalsze wymiany. W przypadku pytań dotyczących projektu zachęcamy do kontaktu pod numerem: 12 270 10 13 wew. 259 lub osobiście – nowa część budynku Urzędu Gminy, pokój 10A. Więcej informacji również na stronie internetowej www.mogilany.pl/piec

Zachęcamy do sukcesywnego przeglądania aktualności oraz zakładki FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE. Informacje o realizowanych projektach lub otwartych naborach do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych są tam zamieszczane na bieżąco.

Projekty zrealizowane

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: