Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mogilany

belka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)

Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,

Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT

Okres realizacji: 2019 rok.

Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mogilany w celu poprawy efektywności energetycznej. Są to następujące obiekty:

 1. Szkoła Podstawowa w Gaju
 2. Szkoła Podstawowa we Włosani
 3. Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach

Zakres prac przedstawia się następująco

Budynek 1 – Zespół Szkół w Gaju

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku, stropu pod dachem i dachu, wykonanie izolacji pionowej i docieplenie ścian fundamentowych, wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz luksferów na okna.

 

Budynek 2 – Szkoła podstawowa we Włosani:

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku, stropu pod dachem, sufitu nad pomieszczeniami kotłowni, wykonanie izolacji pionowej i docieplenie ścian fundamentowych oraz wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Budynek 3 – Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie ścian wewnętrznych budynku, stropu pod dachem, wykonanie izolacji pionowej i docieplenie ścian fundamentowych oraz wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej.

Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mogilany. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu zmniejszy się ilość zużywanej energii końcowej, a tym samym zostaną obniżone koszty bieżącego utrzymania budynków. Modernizacja budynków pełniących funkcje szkół podstawowych oraz ośrodka kultury pozwoli także na zwiększenie komfortu uczniów, uczestników zajęć, pracowników i rodziców, co będzie miało korzystny wpływ na prowadzoną działalność oświatową oraz kulturową.

 

belka2

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ MOGILANY - WSCHÓD

logo kolor
 
PROJEKT NR RPMP.05.03.01-12-0976/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Dział 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.1 Gospodarka wodno – kanalizacyjna – ZIT.

Wartość całkowita projektu: 6 014 673,32 zł

Wartość dofinansowania: 2 596 894,52 zł
Okres realizacji: 2019 rok

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 17 stycznia 2019 roku w gabinecie Marszałka Województwa Małopolskiego Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Wandą Gąsior podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Mogilany – wschód.

Są to kolejne środki unijne pozyskane przez Wójta oraz pracowników Urzędu na budowę kanalizacji w naszej Gminie. W ramach zadania zostanie wykonane ok. 12,5 km sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonana sieć umożliwi podłączenie 121 budynków. Prace nad budową sieci będą prowadzone w następujących ulicach: Świątnickiej, Działy, Krótkiej, Leszczynowej, Cegielnianej, Leśnej, Górskiej, Markoszów, Klonowej, Brzozowej, Akacjowej i Jaworowej.

 Więcej informacji:

Referat ds. Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 

logo ikona

 

Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany


Wartość projektu: 1 181 399,99 zł
Wartość dofinansowania: 1 158 360,00 zł
Okres realizacji: 2018 – 2019
 
12 grudnia 2017 roku Gmina podpisała umowę na dofinansowanie projektu program pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany” z poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 

Udało się uzyskać ogromną kwotę na wymianę nieekologicznych urządzeń w naszej Gminie na piece gazowe bądź spalające biomasę. Koszt dofinansowania na jeden budynek wynosi do 8 000 zł. Z pozyskanych środków zaplanowano wymianę minimum 147 pieców. Realizacja projektu przypada na wrzesień 2018 roku. Już teraz przypominamy, aby osoby, które otrzymały informację o uczestnictwie w programie nie wymieniały pieca przed podpisaniem umowy z Gminą. Spowoduje to utratę szansy na dofinansowanie.
 
Zasady dofinansowania:
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie wynosiło:
 1. 550 zł/kW* dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej
  w ocenie
 2. 500 zł/kW* dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie)
  wyznaczonej w ocenie
 3. 450 zł/kW* dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie)
  wyznaczonej w ocenie
 4. 400 zł/kW* dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie

Maksymalny poziom dofinansowania to 8 000 zł.

 

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

1 KROK – Złóż uzupełniony Wniosek o przyznanie dofinansowania  w Urzędzie Gminy Mogilany – wzór TUTAJ

2 KROK – Poczekaj na informację od pracownika Urzędu o zakwalifikowaniu się do programu

3 KROK – Po uzyskaniu powyższej informacji, w najbliższym czasie odwiedzi Cię audytor, który wykona ocenę energetyczną Twojego budynku. Dzięki niej otrzymasz informacje m.in.:

a) czy Twój budynek spełnia minimalne standardy efektywności energetycznej?

b) jaka moc pieca przypada na Twój budynek – na podstawie tych danych zostanie obliczona kwota dofinansowania, przypadająca na zakup pieca w Twoim budynku.

4 KROK – Konieczne jest podpisanie umowy z Urzędem Gminy Mogilany. Poczekaj na informację z Gminy o planowanej dacie podpisania umowy. Bez tego nie wymieniaj pieca, inaczej stracisz szansę na dotację!

5 KROK – WYMIANA PIECA – o działaniach, jakie musisz podjąć, poinformuje Cię pracownik Urzędu Gminy.

6 KROK – Kontrola prawidłowości wymiany pieca.

7 KROK – Refundacja poniesionych kosztów przez uczestnika projektu

 

Informujemy, że Wójt Piotr Piotrowski oraz pracownicy Urzędu Gminy dokładają wszelkich starań do pozyskania kolejnych środków na dalsze wymiany. Aktualnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oceniany jest kolejny projekt pn. Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany – druga edycja. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku niezwłocznie poinformujemy o tym na stronie Urzędu Gminy: www.mogilany.pl

 

Zachęcamy do sukcesywnego przeglądania aktualności oraz zakładki FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE. Informacje o realizowanych projektach lub otwartych naborach do projektów są tam zamieszczane na bieżąco.

W przypadku pytań/wątpliwości dotyczących projektu zachęcamy do kontaktu pod numer: 12 270 10 13 wew. 259 lub osobiście – nowa część budynku Urzędu Gminy, pokój 10A.

 

Referat Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Mogilany

Gmina Mogilany realizuje projekt pn: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego  w Gminie Mogilany” w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", oś priorytetowa 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Budżet projektu wynosi 2 393 835,00 PLN, projekt jest 100% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Władze Gminy zdecydowały  się na realizację projektu z uwagi na troskę i dbałość
o zrównoważony rozwój Gminy i stworzenie możliwości dostępu do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych niezależnie od uzyskiwanych dochodów czy też niepełnosprawność.

Założenia projektu:

 • dostęp do Internetu, pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji i serwisowania sprzętu komputerowego
 • zakup dostępu do Internetu
 • zakup usługi przeprowadzenia szkoleń z obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu
 • dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem
 • zapewnienie nadzoru nad realizacją projektu
 • zapewnienie nadzoru na utrzymanie trwałości projektu

W ramach uzyskanego dofinansowania 150 gospodarstw domowych oraz 10 Jednostek Podległych Gminie, otrzyma bezpłatnie komputery wraz z dostępem do Internetu.

Od 22 października 2012 rozpoczęły się szkolenia dla beneficjentów końcowych projektu, potrwają one do połowy grudnia 2012. Zakres prowadzonych szkoleń obejmuje: obsługę komputera, obsługę Internetu, dostęp do portali informacyjnych, e-aplikacje. Szkolenia skierowane są dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Ze względu na specyfikę prowadzonych zajęć uczestnicy zostali podzieleni na odrębne wiekowe grupy szkoleniowe.

Realizowany przez samorząd projekt jest bardzo ważny, zwłaszcza że w przyszłości przyniesie wszystkim olbrzymie korzyści. Są one widoczne szczególnie dla dzieci i młodzieży bez tej inicjatywy wiele z nich nigdy nie miałoby dostępu do Internetu i nowoczesnych technik informatycznych. Internet to dostęp do wiedzy z każdej dziedziny, dostęp dla każdego, bez względu na wiek i zainteresowania. Realizacja projektu jest naturalną konsekwencją polityki wyrównywania szans prowadzonej przez władze samorządowe Gminy Mogilany.

Informacje o postępach realizacji projektu będą mogli Państwo śledzić na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mogilany www.mogilany.pl oraz na portalu internetowym tworzonym na potrzeby realizacji projektu http://cyfrowemogilany.pl/

Projekty zrealizowane

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: