Menu

Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany

Wartość projektu: 1 181 399,99 zł
Wartość dofinansowania: 1 158 360,00 zł
Okres realizacji: 2018 – 2019
 
12 grudnia 2017 roku Gmina podpisała umowę na dofinansowanie projektu program pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany” z poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT w ramach małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020 .

Udało się uzyskać ogromną kwotę na wymianę nieekologicznych urządzeń w naszej Gminie na piece gazowe bądź spalające biomasę. Koszt dofinansowania na jeden budynek wynosi do 8 000 zł. Z pozyskanych środków zaplanowano wymianę 147 pieców. Realizacja projektu przypada na wrzesień 2018 roku. Już teraz przypominamy, aby osoby, które otrzymały informację o uczestnictwie w programie nie wymieniały pieca przed podpisaniem umowy. Spowoduje to utratę szansy na dofinansowanie.

Aktualnie trwają procedury związane z wykonywaniem audytów w 147 budynkach. Pierwszy etap, czyli wykonanie 23 audytów przez firmę NDE został zakończony. Kolejnym etapem jest wykonanie audytów dla pozostałych budynków, tym razem przez firmę Efektywniej. Niedawno otrzymaliśmy informację od pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, że proces ten planowany jest na lipiec oraz sierpień tego roku.
 
Informujemy, że Wójt Piotr Piotrowski oraz pracownicy Urzędu Gminy dokładają wszelkich starań do pozyskania kolejnych środków na dalsze wymiany. Już teraz do Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska została złożona nowa Karta Projektu na wymianę kolejnych pieców – projekt pn. Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany – 2 edycja. Aktualnie oczekujemy na informację o akceptacji złożonej karty.
 
 
Zasady dofinansowania:
 
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia ocenyenergetycznej budynku i będzie wynosiło:
 1. 550 zł/kW* dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej
  w ocenie
 2. 500 zł/kW* dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie)
  wyznaczonej w ocenie
 3. 450 zł/kW* dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie)
  wyznaczonej w ocenie
 4. 400 zł/kW* dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie
  *Maksymalna kwota dofinansowania to 8 000 zł.
Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?
 
1 KROK – Złóż uzupełniony Wniosek o przyznanie dofinansowania  w Urzędzie Gminy Mogilany – wzór TUTAJ
2 KROK – Poczekaj na informację od pracownika Urzędu o zakwalifikowaniu się do programu
3 KROK – Po uzyskaniu powyższej informacji, w najbliższym czasie odwiedzi Cię audytor, który wykona ocenę energetyczną Twojego budynku. Dzięki niej otrzymasz informacje a) czy Twój budynek spełnia minimalne standardy efektywności energetycznej, b) jaka moc pieca przypada na Twój budynek – na podstawie tych danych zostanie obliczona kwota dofinansowania, przypadająca na zakup pieca w Twoim budynku.
4 KROK – Konieczne jest podpisanie umowy z Urzędem Gminy Mogilany. Poczekaj na informację z Gminy o planowanej dacie podpisania umowy. Bez tego nie wymieniaj pieca, inaczej stracisz szansę na dotację!
5 KROK – WYMIANA PIECA – o działaniach, jakie musisz podjąć, poinformuje Cię pracownik Urzędu Gminy.
6 KROK – Zwrot dotacji.
7 KROK – Kontrola prawidłowości wymiany pieca.
Przypominamy, że nabór do tego programu został ZAKOŃCZONY, z uwagi na wyczerpaną ilość miejsc. W przypadku pozyskania funduszy na kolejną wymianę pieców, niezwłocznie taki komunikat zostanie umieszczony na pierwszej stronie aktualności - >www.mogilany.pl.

Referat Zamówień Publicznych,
Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Funduszy
 
 
 
 

logo

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ ŁĄCZĄCEJ GMINĘ MOGILANY Z SIECIĄ TEN-T – UL. ŚWIĄTNICKA

Wartość projektu: 8 490 312,44
Wartość dofinansowania: 3 349 232,39 zł
Okres realizacji: 2017 - 2018 r.

W dniu 07.12.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ,,Przebudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020 . Dzięki współpracy Gminy Mogilany ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska pozyskano 3 212 258,98 zł dotacji.

Modernizacja obejmuje odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, przebudowę konstrukcji jezdni drogi powiatowej 2239K, o długości około 3 km, budowę chodników, zatok autobusowych, poboczy. Przewidziano przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, istniejących rowów drogowych, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przepustów drogowych, sieci teletechnicznej, zabezpieczenie kolidującej infrastruktury istniejącego uzbrojenia terenu, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, montaż pionowego i poziomego oznakowania.

W ostatnim czasie wykonano m.in. karczowanie drzew, częściowe prace rozbiórkowe oraz kanalizację opadową na długości 993mb. Ułożono krawężniki drogowe na długości 800mb, obrzeża na długości 482mb, ściek trójkątny i muldę na długości 609mb. Wykonano podbudowę wraz z warstwą ścieralną w ilości 4400m2.
 
W najbliższym czasie planowany jest kolejny etap prac związanych z przebudową drogi (podbudowa, odwodnienie, chodniki, warstwa wiążąca). Kontynuowany jest demontaż i montaż sieci teletechnicznej i sieci światłowodowej oraz część prac związanych z budową oświetlenia ulicznego.

Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom i odwiedzającym za wyrozumiałość wobec utrudnień spowodowanych realizacją wymienionych prac.

Referat Zamówień Publicznych,
Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Funduszy
 
1 swiatnicka 3 2  4 3 5 4 6 5 7 6 8 7
 

 


logo

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI GAJ – ETAP I

Wartość projektu: 7 691 412,42 zł
Wartość dofinansowania: 3 212 258,98 zł
Okres realizacji: 2017 - 2018 r.
 
W dniu 6 września 2017 roku podpisano umowę na dofinansowanie kolejnej dużej inwestycji w Gminie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gaj – etap I  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020. Inwestycja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji w miejscowości Gaj.  Dołączonych zostanie ponad 130 gospodarstw domowych oraz szkoła w Gaju. Prace nad budową sieci będą prowadzone przy ulicach: Wzgórze, Szkolna, Lipowa, Parkowa, części ul. Bema (od ul. Parkowej do mostu), Akacjowa, Maryjna, Wąska, Kotarbówki, Leśny Stok, Grzmiąca, Wąwozowa oraz w okolicy ul. Zdrojowej w Lusinie. W ramach prac zostaną również odtworzone nawierzchnie dróg. Pomimo utrudnień związanych z procedurami przetargowymi, inwestycja jest realizowana i to w bardzo szybkim tempie.

Zrealizowano około 80% długości (tj ok. 6200 m), do wykonania pozostał  kolektor na ulicy Akacjowej oraz odcinek w drodze powiatowej 2169K. Równolegle realizowane są przykanaliki do prywatnych nieruchomości. Następnie wykonawca odtworzy nawierzchnie asfaltowe na trasie kanalizacji.  Prace te zostały już rozpoczęte na ulicy Leśny Stok a w dalszej kolejności obejmą ulice Maryjną i Kotarbówki. Całość prac wedle umowy powinna być zrealizowana do 30 września 2018 r., aczkolwiek tempo prac pozwala sądzić, iż inwestycja zostanie zrealizowana przed terminem.

Referat Zamówień Publicznych,
Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Funduszy
 
 
logo

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Mogilany

Gmina Mogilany realizuje projekt pn: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego  w Gminie Mogilany” w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", oś priorytetowa 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Budżet projektu wynosi 2 393 835,00 PLN, projekt jest 100% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Władze Gminy zdecydowały  się na realizację projektu z uwagi na troskę i dbałość
o zrównoważony rozwój Gminy i stworzenie możliwości dostępu do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych niezależnie od uzyskiwanych dochodów czy też niepełnosprawność.

Założenia projektu:

 • dostęp do Internetu, pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji i serwisowania sprzętu komputerowego
 • zakup dostępu do Internetu
 • zakup usługi przeprowadzenia szkoleń z obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu
 • dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem
 • zapewnienie nadzoru nad realizacją projektu
 • zapewnienie nadzoru na utrzymanie trwałości projektu

W ramach uzyskanego dofinansowania 150 gospodarstw domowych oraz 10 Jednostek Podległych Gminie, otrzyma bezpłatnie komputery wraz z dostępem do Internetu.

Od 22 października 2012 rozpoczęły się szkolenia dla beneficjentów końcowych projektu, potrwają one do połowy grudnia 2012. Zakres prowadzonych szkoleń obejmuje: obsługę komputera, obsługę Internetu, dostęp do portali informacyjnych, e-aplikacje. Szkolenia skierowane są dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Ze względu na specyfikę prowadzonych zajęć uczestnicy zostali podzieleni na odrębne wiekowe grupy szkoleniowe.

Realizowany przez samorząd projekt jest bardzo ważny, zwłaszcza że w przyszłości przyniesie wszystkim olbrzymie korzyści. Są one widoczne szczególnie dla dzieci i młodzieży bez tej inicjatywy wiele z nich nigdy nie miałoby dostępu do Internetu i nowoczesnych technik informatycznych. Internet to dostęp do wiedzy z każdej dziedziny, dostęp dla każdego, bez względu na wiek i zainteresowania. Realizacja projektu jest naturalną konsekwencją polityki wyrównywania szans prowadzonej przez władze samorządowe Gminy Mogilany.

Informacje o postępach realizacji projektu będą mogli Państwo śledzić na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mogilany www.mogilany.ploraz na portalu internetowym tworzonym na potrzeby realizacji projektuhttp://www.infosolutions.com.pl/Projekt/Mogilany

Projekty zrealizowane

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: