Menu

Zaproszenie do składania ofert

Gmina Mogilany z związku z możliwością aplikowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska, działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT oraz oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, działanie 7.1 infrastruktura drogowa, poddziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne – ZIT  zaprasza do złożenia oferty do dnia 23 września 2016 r. do godziny 12:00 (zgodnie z zapytaniem nr ZP.271.127.2016) na opracowanie danych do wypełnienia wniosków aplikacyjnych w zakresie związanym z analizą finansową, analizą ekonomiczną i analizą ryzyka oraz załącznika do wniosków aplikacyjnych Analiza finansowa, analiza ekonomiczna oraz analiza ryzyka zgodnie ze szczegółowymi wymogami w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WM.

Wszystkie dostępne informacje pod linkiem:
 
 
mt_ignore

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: