Menu

Komisja Gospodarczo-Komunalna

Zaproszenie na posiedzenie
Komisji Gospodarczo-Komunalnej
Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
26 września 2016 r. o godz. 13.30  
w  sali narad Urzędu Gminy Mogilany. 

Proponowany porządek obrad:

I.    Omówienie spraw związanych z projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany przy udziale firmy, która opracowuje projekt studium.
II.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mogilany za I półrocze 2016 roku w zakresie działania Komisji Gospodarczo-Komunalnej.
III.    Dyskusja i opiniowanie uchwał w sprawie:

1.    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku;
2.    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2016 – 2023;
3.    wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilany nieruchomości;
4.    wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;
5.    udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w 2016 roku;
6.    przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "e-Urzędy przyjazne przedsiębiorcom" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne;
7.    zmiany do uchwały Nr XIII/104/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 października 2015 roku, w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Mogilany a Powiatem Krakowskim, w sprawie wspólnego prowadzenia zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia- w ramach programu „Badanie wad postawy uczniów klas I i II gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2015-2020”;
8.    wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Mogilany oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Mogilanach;
9.    wykonania kanalizacji sanitarno-ściekowej dla zachodniej części Gminy Mogilany obejmującej: Buków, Kulerzów, Chorowice, Brzyczynę i zachodnią część Gaja;
10.    aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
IV.    Sprawy bieżące.    
 
Przewodniczący komisji
Grzegorz Malik

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: