Menu

Posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej

Zaproszenie na posiedzenie
Komisji Gospodarczo-Komunalnej
Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
23 listopada 2016 r. o godz. 12.00  
w  sali narad Urzędu Gminy Mogilany.
 
 
Proponowany porządek obrad:

I.    Informacje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Mogilany. Spotkanie z Komendantem Policji i Komendantem Straży Pożarnej.
II.    Dyskusja i opiniowanie uchwał w sprawie:

1.    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2016 – 2023;
2.    określenia stawek podatku od nieruchomości;
3.    ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mogilany;
4.    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mogilany oraz ustalenia dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
5.    wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;
6.    uchwalenia rocznego programu Współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2006 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
7.    aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.   
             
III.    Sprawy bieżące.    
                        
                                Przewodniczący komisji
                                     Grzegorz Malik
 
 
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: