Menu

XXIV Sesja Rady Gminy Mogilany

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
24 listopada 2016 r. o godz. 9.30
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.
Proponowany porządek obrad:

I.    Informacja Rady Rodziców na temat warunków lokalowych w SP w Lusinie.
II.    Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Mogilany.
III.    Informacja Wójta Gminy Mogilany.
IV.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany.
V.    Interpelacje i zapytania.
VI.    Wolne wnioski.
VII.    Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

1.    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2016 – 2023;
2.    określenia stawek podatku od nieruchomości;
3.    ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mogilany;
4.    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mogilany oraz ustalenia dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
5.    wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;
6.    uchwalenia rocznego programu Współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2006 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
7.    skargi na działanie Wójta Gminy Mogilany;
8.    aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
                                     
                                    
                                Przewodniczący Rady
                                   Grzegorz Stokłosa
                      
         
                            
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: