Menu

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy Mogilany

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
29 grudnia 2016 r. o godz. 9.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. 
 
Proponowany porządek obrad:

I.    Przyjęcie protokołu z XXIV.
II.    Informacja Wójta Gminy Mogilany.
III.    Interpelacje i zapytania.
IV.    Wolne wnioski.
V.    Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

1.    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku;
2.    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2016 – 2023;
3.    ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Mogilany na rok 2016, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
4.    uchylenia Uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca    2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mogilany”;
5.    uchylenia Uchwały NR XII/91/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 września     2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mogilany na lata 2015-2022” oraz  Uchwały  NR XII/137/2015 Rady Gminy Mogilany z  dnia 29 września 2015 r. zmieniającą Uchwałę NR XII/91/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mogilany na lata 2015-2022”;  
6.    ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mogilany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji;
7.     wyrażenia  zgody  na przedłużenie  umowy  dzierżawy  nieruchomości;
8.    wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  umowy  dzierżawy  nieruchomości;
9.    wyrażenia zgody na odpłatne  nabycie przez Gminę  nieruchomości;
10.    wyrażenia  zgody na odpłatne  nabycie przez  Gminę  nieruchomości;
11.    wyrażenia  zgody na odpłatne nabycie  przez  Gminę  nieruchomości;
12.    ustalenia czynszu za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej;
13.    wyrażenia zgody  na  zwrot przez  Gminę  Mogilany nieruchomości;
14.    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 dla Gminy Mogilany,-
15.    uchwalenia planu potrzeb na 2017 rok w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych;
16.    określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania;
17.    ustanowienia Medalu Gminy Mogilany, ustalenia jego wzoru oraz zasad i trybu nadawania.
                                     
                                    
                                    Przewodniczący Rady    
                                       Grzegorz Stokłosa            
                                
                            
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: