Menu

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetowej

Zaproszenie na posiedzenie
Komisji Budżetowej
Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
29 grudnia 2016 r. o godz. 8.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. 
 
Proponowany porządek obrad:

I.    Wypracowanie opinii na temat projektu budżetu Gminy Mogilany na 2017 rok.
II.    Wypracowanie opinii na temat wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2017 – 2024.
III.    Dyskusja i zaopiniowanie uchwał w sprawie:

1.    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku;
2.    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2016 – 2023;
3.    ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Mogilany na rok 2016, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
4.    ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mogilany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji;
5.    wyrażenia zgody na odpłatne  nabycie przez Gminę  nieruchomości;
6.    wyrażenia  zgody na odpłatne  nabycie przez  Gminę  nieruchomości;
7.    wyrażenia  zgody na odpłatne nabycie  przez  Gminę  nieruchomości;
8.    ustalenia czynszu za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej;
9.    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 dla Gminy Mogilany;
10.    uchwalenia planu potrzeb na 2017 rok w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych;
11.    określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
IV.    Sprawy bieżące.                                                                                              
 
 
 Przewodniczący Komisji
 Małgorzata Okarmus      
         
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: