Menu

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświatowo-Społecznej

Zaproszenie na posiedzenie
Komisji Oświatowo-Społecznej
Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
29 grudnia 2016 r. o godz.7.30
sala narad Urzędu Gminy Mogilany.
 
 
I.    Dyskusja i opiniowanie uchwał w sprawie:

1.    ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mogilany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji;
2.     przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 dla Gminy Mogilany;
3.    uchwalenia planu potrzeb na 2017 rok w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych;
4.    określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania;
5.    ustanowienia Medalu Gminy Mogilany, ustalenia jego wzoru oraz zasad i trybu nadawania.
        
II.    Sprawy bieżące.    
 
                            Przewodniczący komisji
                                Zbigniew Staszczak
                                
                                
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: