Menu

Nabór na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowań wartości rynkowej zwierząt hodowlanych na terenie Gminy Mogilany

Na podstawie art. 49 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz prośby Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie o powołanie 4 rzeczoznawców do szacowania  wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, paszy i sprzętu, który nie może być odkażony, a za które przysługuje odszkodowanie z budżetu państwa w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt na terenie gminy Mogilany ogłaszam nabór na w/w rzeczoznawców.
 
Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy, za  zwierzęta hodowlane zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia.
 
Odszkodowanie ze środków budżetu państwa przysługuje również za zniszczone z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produkty pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaja wylęgowe, pasze oraz sprzęt, które nie mogą być poddane odkażaniu. Wartość rynkową określa się na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców.
 
W związku z powyższym  zaprasza się osoby chętne, spełniające kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz.U. z 2009 r. Nr 142 poz. 1161) do złożenia wniosku o powołanie na rzeczoznawcę.
 
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2017 roku.
 
Miejsce składania wniosków: Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany
 
Na rzeczoznawców mogą zostać powołane osoby, które:
1.      posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
2.      ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3.      posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4.      ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5.      ukończyły zasadniczą szkołę zawodowa lub dotychczasową szkołę zasadnicza kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6.      mają miejsce zamieszkania na terenie  objętej właściwością miejscową Wójta (teren Gminy Mogilany)
-    i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.
Z wnioskiem, o którym wyżej mowa, mogą wystąpić również :
1.      sołtys lub
2.      izba rolnicza, lub
3.      związek zawodowy rolników, lub
4.      izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub
5.      grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.
 
Wniosek powinien zawierać :
1.      imię i nazwisko;
2.      adres zamieszkania;
3.      adres do korespondencji;
4.      informacje o wykształceniu.
 
Do wniosku dołącza się :
1.      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
2.      Oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
3.      Oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.
 
Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”  ust. 2 Wynagrodzenie określone w ust. 1 wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
 
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: