Menu

Wycinka drzew - zmiany zasad od 1 stycznia 2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. 2016.2134 j.t.). Najważniejsza zmiana, zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt. 3a w/w ustawy, zakłada zniesienie wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zatem, według nowych zapisów ustawy o ochronie przyrody, jeśli nieruchomość należy do osoby fizycznej, która zamierza usunąć drzewo na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, może tego dokonać bez zezwolenia Wójta.

W innych wypadkach nie będzie wymagane zezwolenie na usunięcie min.:

•    krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m²,
•    krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
•    drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
•    drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
•    drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
 
Drzewa odgrywają bardzo znaczącą rolę dla życia na Ziemi. Jako największe rośliny i dzięki prowadzonemu na ogromną skalę procesowi fotosyntezy, najskuteczniej produkują tlen w atmosferze. Są też doskonałym „konsumentem” CO2 z atmosfery przez co w znaczny sposób łagodzą efekt cieplarniany i stabilizują klimat na Ziemi. Rośliny drzewiaste stanowią też naturalną zaporę ograniczającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu. Korzenie drzew i krzewów spowalniają procesy erozji gleb, przez co wpływają na zmniejszenie zanieczyszczenia wód. Drzewa służą też jako zapory przeciwwietrzne, przeciwśnieżne, a także przeciwpowodziowe, ponieważ przyczyniają się do umacniania brzegów rzek, jezior
i mórz. Sadzone wzdłuż ruchliwych dróg, wpływają na ograniczenie hałasu.

Ponadto,  drzewa i krzewy to miejsca w których  bytują ptaki. Okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października. Jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca lęgowe ptaków, wycięcie drzew i krzewów powinno być przeprowadzone w okresie od 16 października do 28 lutego.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: