Menu

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy Mogilany

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
30 marca 2017 r. o godz. 9.00
w Dworze w Mogilanach.
 
Proponowany porządek obrad:

I.    Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Mogilany.
II.   Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Mogilany.
III.  Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Mogilany.
IV.  Informacja Wójta Gminy Mogilany.
V.   Interpelacje i zapytania.
VI.  Wolne wnioski.
VII. Przedstawienie przez przewodniczących komisji sprawozdań z dzielności komisji RG wraz z planami pracy komisji na 2017 rok.
VIII. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

1. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany;
2. zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku;
3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2017 – 2024,
4. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach;
5. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
6.nadania nazw ulicom w miejscowości Konary;
7. nadania nazw ulicom w miejscowości Chorowice;
8.przystąpienia do sporządzenia zmiany „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wzdłuż drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Libertów”;
9. przystąpienia do sporządzenia zmiany „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-terenu działki nr 97/3 położonej w miejscowości Libertów’’
10. przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
11. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Mogilany,  do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe;
12. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów, potwierdzających ich spełnienie, w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany;
13. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów, potwierdzających ich spełnienie, w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany;
14. przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia Medalu Gminy Mogilany, ustalenia jego wzoru oraz zasad i trybu nadawania;
15. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany na 2017 rok.        
 

                                Przewodniczący Rady
                                 Grzegorz Stokłosa
 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: