Menu

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej

Zaproszenie na posiedzenie
Komisji Gospodarczo-Komunalnej
Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
29 marca 2017 r. o godz. 12.30  
w  sali narad Urzędu Gminy Mogilany.
 
Proponowany porządek obrad:

I.Dyskusja i opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany;
2. zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku;
3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2017 – 2024,
4. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach;
5. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
6.nadania nazw ulicom w miejscowości Konary;
7. nadania nazw ulicom w miejscowości Chorowice;
8.przystąpienia do sporządzenia zmiany „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wzdłuż drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Libertów”;
9. przystąpienia do sporządzenia zmiany „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-terenu działki nr 97/3 położonej w miejscowości Libertów’’
10. przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
11.  przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia Medalu Gminy Mogilany, ustalenia jego wzoru oraz zasad i trybu nadawania.
II. Sprawy bieżące.                        
                    
 
Przewodniczący komisji
Grzegorz Malik     
 
                                           
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: