Menu

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświatowo-Społecznej

Zaproszenie na posiedzenie
Komisji Oświatowo-Społecznej
Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
30 marca 2017 r. o godz. 7.30
w Dworze Mogilańskim
 
Proponowany porządek obrad:
    
I. Dyskusja i zaopiniowanie uchwał w sprawie:
1. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Mogilany,  do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe;
2. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów, potwierdzających ich spełnienie, w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany;
3. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów, potwierdzających ich spełnienie, w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany;
4. przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia Medalu Gminy Mogilany, ustalenia jego wzoru oraz zasad i trybu nadawania.
II. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji
Zbigniew Staszczak
                        
                        
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: