Menu

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Gminy Mogilany

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
11 maja 2017 r. o godz. 9.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. 

    
Termin Sesji zwołany zgodnie z §15 ust. 2 Statutu Gminy Mogilany.

Proponowany porządek obrad:

I.    Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Mogilany,
II.    Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

1.    zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku;
2.    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2017 – 2024;
3.    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany a Zarządem Powiatu  Krakowskiego dotyczącego przekazania zarządzania drogami publicznymi w zakresie realizacji projektu pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska w miejscowości Mogilany”;
4.    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany a Zarządem Powiatu Krakowskiego dotyczącego przekazania zarządzania drogami publicznymi w zakresie realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T”;
5.    wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mogilany umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T ”;
6.    wyrażenia zgody na zamianę działki nr 257/2, stanowiącej własność Gminy Mogilany położonej w miejscowości Włosań na działkę nr 243/10, stanowiącą własność osoby fizycznej położoną w miejscowości Włosań;
7.    przystąpienia do sporządzenia zmiany „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wzdłuż drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Libertów”;
8.    przystąpienia do sporządzenia zmiany „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - terenu działki nr 97/3 położonej w miejscowości Libertów’’;
9.    zmiany Uchwały Nr XVIII/152/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mogilany;
10.    udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Mogilany.
  
III.    Interpelacje i zapytania.
IV.    Wolne wnioski.    
                                
Przewodniczący Rady    
Grzegorz Stokłosa         
 
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.     

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: