Menu

Świadczenie usług, polegających na przeprowadzaniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Świadczenie usług, polegających na przeprowadzaniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień ) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

1. Gmina Mogilany Rynek 2, 32-031 Mogilany/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach, ul. Rynek 2; 32-031 Mogilany, tel./fax 12 270-10-25 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zaprasza do złożenia oferty na usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2. Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług, polegających na przeprowadzaniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień ) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
A) Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień). w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilanach udostępnionym przez Wykonawcę.               
B) Opinie winny być sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w  przepisach rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ( Dz. U z 2007 r. Nr 250 poz. 1883).
C) W przypadku, gdy osoba kierowana nie zgłosi się na badanie Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie odesłać Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pisemną informację (oświadczenie) o braku możliwości przeprowadzenia badania z tego powodu, że uczestnik nie zgłosił się w wyznaczonym terminie do badania.
D) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
E) Termin wykonania zamówienia: od  20.07.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
F) Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy o dzieło.
 
3. Opis wymagań:
A) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty/osoby spełniające warunki określone  w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ( Dz. U z 2007 r. Nr 250 poz. 1883), które złożą kompletną zgodną z niniejszym zapytaniem ofertę.
B) Zamawiający wymaga złożenia oferty przez Wykonawcę składającego się z zespołu dwóch biegłych działających wspólnie (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) wpisanych na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu przy Sadzie Okręgowym w Krakowie lub przez Wykonawcę dysponującego co najmniej jednym lekarzem ( albo specjalistą psychoterapii uzależnień) wpisanych na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Krakowie.
C) Dysponowanie lokalem, w którym będą przeprowadzone badania psychiatryczno – psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

4. Wymagane oświadczenia i dokumenty:
A) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia;
B) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
C) formularz ofertowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
 
5. Forma i sposób wynagrodzenia:
A) Za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości stanowiącej iloczyn liczby przeprowadzonych badań oraz ustalonej ceny za jedno badanie/opinię, płatne z dołu na podstawie wystawionego przez Wykonawcę rachunku.
2) Cena pozostaje niezmieniona w okresie wykonywania zamówienia.
3) Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca ( w tym m.in. koszty dojazdu).

6. Kryteria wyboru oferty:
- cena oferty,
- doświadczenie zawodowe.

7. Forma i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć, przesłać pocztą w zamkniętej kopercie lub drogą elektroniczną z dopiskiem: Oferta na świadczenie usług w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach
ul. Rynek 2
32-031 Mogilany
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 17 lipca 2017 r. do godz. 16.30 - liczy się data wpływu do GOPS Mogilany.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Złożonych ofert nie odsyłamy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami.
Treść ogłoszenia została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Mogilany: www.mogilany.pl

Informacje na temat ogłoszenia można uzyskać pod nr telefonu 12 270 10 25 wew. 5 - od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach.
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1

Zamawiający:

Gmina Mogilany
Rynek 2;  32-031 Mogilany/
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 2; 32-031 Mogilany
 
OFERTA
 
W odpowiedzi na procedurę rozeznania rynku z dnia 6 lipca 2017 r. dotyczące zamówienia publicznego realizowanego z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - na podstawie art. 4 ust. 8,  o nazwie:

Świadczenie usług, polegających na przeprowadzaniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień ) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
niniejszym składamy ofertę następującej treści:

1.    Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. przeprowadzenie 1 badania i wydanie opinii biegłego  .................... zł. brutto
    (słownie ........................................................................................................................)
2.    Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.
3.    Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 21 dni.
 
Załączniki:
1.    ....................
2.    ....................
    

                                                                                          ............................................................
                                                                                             (data i podpis osoby upoważnionej)

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: