Menu

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetowej

Zaproszenie na posiedzenie
Komisji Budżetowej
Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
28 września 2017 r. o godz. 8.00.
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Proponowany porządek obrad:

I. Dyskusja i zaopiniowanie uchwał w sprawie:

1.    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XVII/227/2017  Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku;
2.    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2017 – 2024;
3.    zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa  kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gaj, gmina Mogilany- Etap I wraz z kolektorem głównym od studni K-40 do K-93 w miejscowości Lusina”;
4.    zaciągnięcia pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj-etap I”;
5.    wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Igołomia- Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Liszki, Michałowice, Czernichów, Słomniki, Wielka Wieś porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2018- 2019;
6.    zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz zasad zwalniania od obowiązku  realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
7.    ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania” oraz regulaminu określającego zasady jego realizacji w ramach Projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez udzielenie im pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Mogilany.
II. Zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku ze szczególnym uwzględnieniem ściągalności podatków i innych należności.
III. Sprawy bieżące.
 

Przewodniczący Komisji
Małgorzata Okarmus      
                             
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: