Menu

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy Mogilany

Zaproszenie na
XXXIII Sesję Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
28 września 2017 r. o godz. 9.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.

Proponowany porządek obrad:

I.    Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Mogilany.
II.    Informacja Wójta Gminy Mogilany w tym podziękowanie za pełnienie funkcji dotychczasowym dyrektorom szkół oraz powierzenie funkcji nowo wybranym dyrektorom.
III.    Informacja p. adwokat Iwony Tworzydło-Woźniak na temat oceny prawnej projektu uchwały przedłożonej przez Wójta Gminy Mogilany w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany.
IV.    Interpelacje i zapytania.
V.    Wolne wnioski.  
VI.    Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
1.    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XVII/227/2017  Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku;
2.    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2017 – 2024;
3.    zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa  kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gaj, gmina Mogilany- Etap I wraz z kolektorem głównym od studni K-40 do K-93 w miejscowości Lusina”;
4.    zaciągnięcia pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj-etap I”;
5.    wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Igołomia- Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Liszki, Michałowice, Czernichów, Słomniki, Wielka Wieś porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2018- 2019;
6.    ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mogilany;
7.    przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Mogilany;
8.    uchylenia Uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca    2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na      terenie Gminy Mogilany;
9.    nadania nazwy ulicy w miejscowości Konary;
10.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Oskara Kolberga w Bukowie;
11.    stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Gaju, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gaju, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gaju;
12.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Konarach;
13.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Libertowie;
14.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie;
15.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach;
16.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani;
17.    zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz zasad zwalniania od obowiązku  realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
18.    ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania” oraz regulaminu określającego zasady jego realizacji w ramach Projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez udzielenie im pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Mogilany.
 
 
Przewodniczący Rady
Grzegorz Stokłosa
                                
            
            
                                
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: