Menu

Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Gminy Mogilany

Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
30 listopada 2017 r. o godz. 9.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. 
 
 
    
Proponowany porządek obrad:

I.    Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Mogilany.
II.    Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Mogilany.
III.    Informacja Przewodniczącego Rady.
IV.    Interpelacje i zapytania.
V.    Wolne wnioski.    
VI.    Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

1.    zmian do Uchwały Nr XXII/194/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Mogilany oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Mogilanach;
2.    uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018rok;
3.    zmiana uchwały w sprawie powołania Komisji Oświatowo- Społecznej;
4.    zmiana uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej;
5.    rozpatrzenie skargi (…) z dnia 23 października 2017 r. na działalność Wójta Gminy Mogilany;
6.    rozpatrzenie skargi (…) z dnia 19 października 2017 r. na działalność Wójta Gminy Mogilany;
7.    rozpatrzenie skargi (…) z dnia 26 lipca 2017 r. na działalność Wójta Gminy Mogilany;
8.    rozwiązania doraźnej Komisji ds. Statutu Gminy Mogilany;
 
 

                                    Przewodniczący Rady
                                      Grzegorz Stokłosa
        
                        
                                        
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: