Menu

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetowej

Zaproszenie na posiedzenie
Komisji Budżetowej
Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
30 listopada 2017 r. o godz. 8.00.
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Proponowany porządek obrad:

I. Dyskusja i zaopiniowanie uchwał w sprawie:

1.    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XVII/227/2017  Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku;
2.    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2017 – 2024;
3.    zmiany Uchwały Nr XXVIII/233/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
4.    zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mogilany oraz ustalenia dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
5.    uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018rok;

II. Sprawy bieżące.
                                    
                                    Przewodniczący komisji
                                      Małgorzata Okarmus                
                    
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: