Menu

SPOTKANIE INFORMACYJNE Z MIESZKAŃCAMI GMINY MOGILANY DOT. PROGRAMU Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PN. „JAWOR”

Szanowni Państwo,
w dniu 29.01.2018 r. o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie informacyjne, w którym pragniemy zaprezentować możliwość skorzystania z programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej WFOŚiGW). W spotkaniu uczestniczyć będzie przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pani Anna Synowiec, która zaprezentuje program pożyczkowy pn. JAWOR, jak również odpowie na pytania związane z działalnością WFOŚiGW. Na spotkaniu pojawi się również audytor, któremu będzie można zadać pytania z zakresu wymogów energetycznych w budynkach, które obowiązują m.in. w programach związanych z dofinansowaniem wymiany kotłów i pieców.

Program Priorytetowy „Jawor”:
- dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych, zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego o łącznej powierzchni ocieplanej poniżej 600m2.

 W ramach Programu do dofinansowania zgłaszane mogą być zadania, które zostały wskazane w ocenie energetycznej (audycie energetycznym) i obejmują swym zakresem wykonanie:
– ocieplenia ścian zewnętrznych budynków,
– ocieplenia dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją/stropów nad piwnicami,
– ocieplenia podłóg na gruncie,
– wymiany stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i bram garażowych.
 
Ważnym elementem samego zadania termomodernizacyjnego jest uzyskanie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze w wysokości co najmniej 25% (po wykonaniu zadań wskazanych w ocenie energetycznej taki warunek powinien być spełniony).
 
Istotę programu "Jawor” stanowi pożyczka, zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (dalej WFOŚiGW w Krakowie), z możliwością umorzenia do 20% pożyczonego kapitału*.
 
* Umorzenie pożyczki w wysokości 20% następuje przy:
– okresie spłaty pożyczki powyżej 3 lat,
– terminowej spłacie rat kapitałowo-odsetkowych,
– terminowym zakończeniu zadania termomodernizacyjnego w pełnym jego  zakresie rzeczowym, a tym samym osiągnięciu efektu ekologicznego.

Szczegóły pożyczki:
– do 90% kosztów kwalifikowanych brutto, pozostałe 10% stanowi wkład własny Wnioskodawcy,
oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej określonej w umowie, ustalonej w odniesieniu do stopy redyskontowej weksli ogłaszanej przez NBP, w wysokości 1,0 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,0% rocznie
– minimalna kwota pożyczki 20 000,00 zł,
1)    W przypadku uzyskania współfinansowania może być obniżona kwota pożyczki, jednak do kwoty nie mniejszej niż 10 000,00 zł (w pozostałych przypadkach pozostaje minimalna wnioskowana kwota pożyczki 20 000,00 zł).
2)    Pożyczki, które uzyskają współfinansowanie będą udzielana bez możliwości umorzenia.  
– maksymalna kwota pożyczki 100 000,00 zł,
– okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 10 lat,
– brak opłat i prowizji.
 
Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne spełniające następujące kryteria formalne:
1.    posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
2.    w momencie spłaty ostatniej raty wiek każdego z Wnioskodawców nie może przekraczać 75 lat,
3.    posiadają udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4.    w przypadku wnioskodawców będących w związku małżeńskim i pozostających we  wspólności majątkowej małżeńskiej wniosek musi być złożony przez oboje małżonków (w sytuacji, gdy współmałżonek uzyskuje dochody za granicą zdolność kredytowa małżeństwa weryfikowana jest jedynie w oparciu o udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5.    maksymalna liczba Wnioskodawców – cztery osoby.
 
Do Programu nie mogą być zgłaszane:
1.    zadania/elementy zadań zakończone przed decyzją o przyznaniu dofinansowania (uchwała Zarządu WFOŚiGW w Krakowie),
2.    budynki, które uzyskały pozwolenie na budowę po 1 stycznia 2009 r.
 
Przed spotkaniem polecamy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie WFOŚiGW: https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/jawor/
 
Data spotkania: 29.01.2018 r., godzina: 17:00.
Miejsce: Sala konferencyjna (I piętro) w Urzędzie Gminy Mogilany

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: