Menu

Podpisanie umowy na dofinansowanie programu pn. ,,Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany”

Szanowni  Państwo,
w dniu 21.12.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie programu pn. ,,Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany” w ramach poddziałania  4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT. Nabór osób wnioskujących o przystąpienie do programu został zakończony. Zebrano 147 ankiet, które znajdują się na głównej liście.

Celem interwencji realizowanej w ramach przedmiotowego działania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań. Projekt zakłada wymianę nieekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe niskoemisyjne opalane gazem lub na biomasę, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz obniżeniu niskiej emisji.

Ponadto projekt wpisuje się w ważne dokumenty strategiczne odnoszące się do kwestii związanych z zanieczyszczeniem powietrza, takie jak:

- Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Przyjęta Uchwałą Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. - jej celem jest między innymi zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska, do czego przyczyni się również przedmiotowy projekt.
- Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Strategia Rozwoju Kraju 2020 - projekt wpisuje się w realizację celów obszaru strategicznego II, celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko.
- Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej - realizacja celu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego , którym jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju.
- Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski - projekt przyczynia się bezpośrednio do poprawy efektywności energetycznej.
- Polityka energetyczna Polski do 2030 roku - projekt wpisuje się bezpośrednio w działania związane z poprawą efektywności energetycznej.
 
Realizacja projektu przypada na okres od września 2018 roku do grudnia 2019 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 181 399,99 zł.
CAŁKOWITA KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 158 360,00 zł.
 
Oddychanie czystym powietrzem jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Każdy ma prawo do życia w środowisku niezagrażającym jego zdrowiu. Osiągnięcie dobrej jakości powietrza wymaga zdecydowanych działań i zaangażowania na szczeblu władz gminnych, ale przede wszystkim aktywnego udziału mieszkańców. Pamiętajmy o tym wybierając materiał, jakim palimy w piecach czy kotłach.
Spalanie odpadów np. plastikowych butelek, ram okiennych, starych mebli, boazerii, pieluch, ubrań, opon i innych produktów gumowych jest jedną z przyczyn  powstawania przewlekłych chorób jak astma, alergia, cukrzyca, rak płuc. Za spalanie tego typu materiałów grozi również kara grzywny!

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: