Menu

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych, na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019, został określony Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Mogilany z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogilany, na rok szkolny 2018/2019.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 5 do 30 marca 2018 roku

od 7 do 11 maja 2018 roku

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 4 do 6 kwietnia 2018 roku

od 14 do 16 maja 2018 roku

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

9 kwietnia 2018 roku

18 maja 2018 roku

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10 do 11 kwietnia 2018 roku

od 21 do 22 maja 2018 roku

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

13    kwietnia 2018 roku

24 maja 2018 roku

 

 
 

 

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się, na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, mogą być przyjęci do klasy I, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący: Uchwała NR XXX/245/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 marca 2017 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów, potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany.

Rodzice mają prawo złożyć wniosek do nie więcej niż trzech wybranych szkół (art.156- ustawy- Prawo oświatowe), zaznaczając preferencje. Należy zgłosić się do wybranej szkoły po wniosek o przyjecie, bądź pobrać go z zakładki druki kierowane do ZEAS. Wypełniony dokument rodzice składają w wybranej placówce oświatowej. Do wniosku wymagane jest złożenie dodatkowych dokumentów (m. in.), jeśli:

dziecko jest z rodziny wielodzietnej: oświadczenie o wielodzietności rodziny; w rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności, lub o stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wymaganych dokumentów i oświadczeń można uzyskać w szkołach podstawowych Gminy Mogilany.

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji został ustalony w przywołanym na wstępie zarządzeniu.

W wyznaczonym dniu wywieszone zostaną listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

Jeśli dziecko znajdzie się na liście przyjętych, należy potwierdzić zgłoszenie, ewentualnie donieść niezbędne dokumenty, których wymaga dana placówka.

Jeśli dziecko nie dostało się do szkoły, można wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

     W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie winno być sporządzone w terminie 5 dni od dnia wystąpienie przez rodzica kandydata z wnioskiem.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej placówki, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

Jolanta Jurkiewicz

Kierownik ZEAS

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 5 do 30 marca 2018 roku

od 7 do 11 maja 2018 roku

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 4 do 6 kwietnia 2018 roku

od 14 do 16 maja 2018 roku

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

9 kwietnia 2018 roku

18 maja 2018 roku

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10 do 11 kwietnia 2018 roku

od 21 do 22 maja 2018 roku

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

13    kwietnia 2018 roku

24 maja 2018 roku

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: