Menu

Zagrożona dotacja na stabilizację osuwiska

Gmina Mogilany pozyskała środki na usuwanie klęsk żywiołowych. Dotacja udzielana jest na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego.

Promesa udzielona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji objęła inwestycję pn.: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej nr K 600614 (działka 49 w Brzyczynie) w km od 0+060 do 0+080”.

Wysokość dotacji wynosi aż 1.030.000,00 zł, przy całkowitej wartości zadania wynoszącej 1.297 215,00 zł. Środki finansowe zostaną przekazane Gminie po zawarciu umowy, niemniej wymaga to zabezpieczenia przez Gminę środków finansowych, stanowiących udział własny w wysokości 267 215,00 zł oraz wyłonienie wykonawcy zadania i podpisanie z nim umowy na roboty w terminie do 30.04.2018r.

Niezabezpieczenie środków własnych w w/w terminie będzie oznaczało rezygnacje z przyznanego wstępnie dofinansowania.

Zabezpieczenie i wykorzystanie środków jest uwarunkowane podjęciem przez Radę Gminy Mogilany odpowiedniej uchwały. (obecnie Rada Gminy nie pracuje).
 
promesa
 
 
 
 
 
 
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: