Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu IX Sesji Rady Gminy Mogilany

    Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję   IX Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się
 
w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 11.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany
 
Proponowany porządek obrad:
I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.    Przedstawienie porządku obrad.
III.    Informacja Wójta Gminy Mogilany w okresie międzysesyjnym.
IV.    Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Mogilany za 2018 r.
V.    Debata nad Raportem o stanie Gminy Mogilany za 2018 r.
1.    Głosy radnych.
2.    Głosy mieszkańców.
VI.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mogilany wotum zaufania.
VII.    Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2018 r.
VIII.    Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu     z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2018r.
IX.    Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Mogilany za 2018 r.
X.    Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Mogilany za 2018 r.
XI.    Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany w sprawie wykonania budżetu gminy za 2018r.
XII.    Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2018r.
XIII.    Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany z tytułu wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2018r.
XIV.    Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
XV.    Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany za 2018r.
XVI.    Dyskusja i podjęcie uchwał:
1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2019                      Nr IV/28/2018  Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku,
2.    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2019 – 2025,
3.    w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia
30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mogilany,
4.    w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2018,
5.    w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mogilany,
6.    w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mogilany,
7.    w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany,
8.    w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
XVII.    Interpelacje i zapytania.
XVIII.    Wolne wnioski.
XIX.    Zamknięcie obrad sesji.
 

Przewodniczący

Rady Gminy

Zbigniew Staszczak

 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: