Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

INFORMACJA o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2019 rok

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2019 rok na sesji Rady Gminy Mogilany w dniu 25 czerwca 2020r. o godz.14.00
 
1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

2. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi (tzw. sesja absolutoryjna).Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a ostatnim  i niezwykle istotnym etapem procedury rozpatrywania raportu jest głosowanie w sprawie wotum zaufania.
 
3. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Sesja, na której odbędzie się debata zaplanowana jest na 25 czerwca 2020 r. o godz. 14.00  w sali narad Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2.
 
4. Ustawodawca wprowadził  czynny udział mieszkańców w procedurze rozpatrywania raportu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w tym trybie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami , w gminie do 20tys. mieszkańców – co najmniej 20 mieszkańców.
 
5. Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie należy składać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której będzie przedstawiany raport o stanie gminy tj. do dnia 24 czerwca br. (środa) przez:
 
-  podanie zgłoszenia do Biura Rady, pok.4B za pośrednictwem Punktu Bezpośredniej Obsługi Petenta/Klienta, (wejście od strony parku),
-  przesłanie listem za pośrednictwem Poczty Polskiej (w debacie będą mogły wziąć udział osoby , których zgłoszenie zostanie dostarczone przez PP   do urzędu najpóźniej 24.06.b.r.),
-  wrzucenie, najpóźniej w dniu 24.06.b.r.do pojemnika na pocztę znajdującego się  przy wejściu A do budynku Urzędu Gminy (od strony parku)
 
6.    Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie  www.bip.mogilany.pl, www.mogilany.pl , a także w Punkcie Bezpośredniej Obsługi Petenta/Klienta po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tego z Biurem Rady Gminy (tel.12/2701219 lub 12 2701013 wew.247).
 
W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz podpisy osób udzielających poparcia w ilości jak wyżej. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po terminie nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.
 
7. Niniejsza informację wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszcza się na stronie internetowej gminy www.mogilany.pl, na www.bip.mogilany.pl, menu przedmiotowe: „Raport o stanie gminy”, oraz na tablicy ogłoszeń w budynku/ obok budynku Urzędu Gminy Mogilany. Z Raportem o stanie gminy za 2019r. można zapoznać się na w/w stronie internetowej lub w Punkcie Bezpośredniej Obsługi Petenta/ Klienta - wersja papierowa, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Rady pod wyżej wymienionym numerem telefonu.
 
 
                                                                                                                  Zbigniew Staszczak
                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Mogilany
 
 
 
 
 
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: