Menu

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012, poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska (j.t.Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o publikacji na stronie internetowej www.mogilany.pl części projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem wyłożenia w zakresie części graficznej jest rysunek studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego, na którym obszary będące przedmiotem ponownego wyłożenia zaznaczono poprzez obwiedzenie linią koloru czerwonego. Pozostała część rysunku studium nie jest przedmiotem niniejszego wyłożenia. Tekstu studium nie jest przedmiotem wyłożenia. Z planszą Kierunki zagospodarowania przestrzennego w skali 1:10 000 z zaznaczonymi obszarami objętymi przedmiotem wyłożenia można zapoznać się w siedzibie Urzędu.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 21.08. 2014 r. do  11.09.2014 r. w siedzibie Urzędu Mogilany, Rynek 2, 32‑031 Mogilany, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany rozwiązaniami odbędzie się w dniu
02.09.2014 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32‑031 Mogilany.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012, poz. 647), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie Wójta Gminy Mogilany,  ul. Rynek 2, 32‑031 Mogilany, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
 03.10. 2014 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko należy składać Wójtowi Gminy Mogilany w nieprzekraczalnym terminie do dnia  03.10.2014 r. Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Załącznik do ogłoszenia: mapa kierunków zagospodarowania przestrzennego Studium.pdf

Sposób rozpatrzenia uwag złożonych w trakcie II wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu:

 1. Buków
 2. Chorowice
 3. Gaj
 4. Konary
 5. Kulerzów
 6. Libertów
 7. Lusina
 8. Mogilany
 9. Włosań
Prognoa oddziaływania na środowisko - mapa

 

Wójt Gminy Mogilany

 

 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: