Druki ZEAS

DRUKI

Wydział 

Nazwa druku 

druk w formacie pdf 

 Kadry

 karta urlopowa

 

 oświadczenie - opieka nad zdrowym
 dzieckiem

 

 wniosek o przyznanie dodatku 
 mieszkaniowego dla nauczycieli

 

 kwestionariusz osobowy dla osoby
 ubiegającej się o zatrudnienie

 

 oświadczenie do akt

 

 wniosek o urlop

 

 kwestionariusz osobowy dla pracownika

 

 skierowanie na badanie lekarskie

 

karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP

oświadczenie do umowy o pracę

oświadczenie o ochronie danych osobowych

oświadczenie o podstawowym miejscu pracy

oświadczenie podatkowe

oświadczenie o wypłacie wynagrodzenia

oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem pracy oraz instrukcją p.poż.

wniosek o przyznanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

oświadczenie - urlop rodzicielski

oświadczenie - opieka nad zdrowym dzieckiem

 Księgowość

 oświadczenie-wpłata wynagrodzenia

 

 oświadczenie-zaliczka na podatek
 dochodowy

 

 oświadczenie podatkowe-koszty

 

 wniosek o zasiłek celowy

 

 Ochrona 
 danych 
osobowych

 zobowiązanie osoby upoważnionej

 

 upoważnienie do wglądu w akta personalne

 

 wniosek o udostępnienie danych
 ze zbioru danych osobowych

 

 udostępnienie danych osobowych-szkoły

 

 PKZP

 regulamin PKZP

 

 statut PKZP

 

 deklaracja przystąpienia do PKZP

 

 skreślenie z listy członków PKZP

 

 zmiana wkładu członkowskiego PKZP

 

 wniosek o pożyczkę z PKZP

 

 Ubezpieczenia
społeczne
i zdrowotne

 wniosek o sprostowanie danych

 

 zgłoszenie do ubezpieczenia członków
 rodziny

 

 zgłoszenie do ZUS zapytania
 ubezpieczonego

 

 wydanie legitymacji ubezpieczeniowej
 dla członków rodziny

 

 wydanie legitymacji ubezpieczeniowej
 dla pracownika

 

 zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
 członków rodziny

 

 zgłoszenie do ZUS reklamacji

 

 Stypendia socjalne

pomoc socjalna dla uczniów - INFORMACJA

 

wniosek o przyznanie stypendium  
ZFŚS wniosek o dofinansowanie wypoczynku

 wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS

 

 wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej
 dla nauczyciela

 

 wniosek o przyznanie zapomogi doraźnej

 

 wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS
 + umowa

 

 wniosek o przyznanie zapomogi losowej

 

przedszkola niepubliczne wniosek o przyznanie dotacji – przedszkole

wniosek o zwrot dotacji – przedszkole

sprawozdanie finansowo-opisowe z danymi

 Różne

 ryczałt za używanie własnego samochodu

 

 rachunek U-Z

 

 wniosek stypendialny WGM dla uczniów

 

 oświadczenie do celów podatkowych oraz
 ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

 

 stan sublicznika

 

 podanie o refundację kosztów kształcenia

 

 wniosek o przyznanie nagrody Wójta 
 Gminy

 

 zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym
 pracownikiem
 

wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

rachunek za dowóz dziecka niepełnosprawnego
oświadczenie do rozliczenia podróży służbowej

 

Partnerzy:
Sasd Republika Węgierska - partner gminy mogilanyUntersteinach Republika Federalna Niemiec - partner gminy mogilanyPolitechnika Krakowska - partner gminy mogilanywrota Małopolski - regionalny portal informacyjnyZwiązek Powiatów Polskich