Menu
napiscaly 
  1. Złóż petycję
  2. Akty prawne o petycjach
  3. Co to jest petycja?
  4. Kontakt
  5. Rozpatrywane petycje

pet
 
 Petycja to forma bezpośredniego kontaktu obywatela z jednostką sprawującą władzę. Zgodnie z Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej każdy ma prawo składać petycję. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań należących do właściwości Rady Gminy Mogilany oraz Wójta Gminy Mogilany. Petycje służą sprawnemu rozwiązywaniu problemów mieszkańców.

Kto może złożyć petycje?

Petycje może złożyć każdy obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe czy też przedsiębiorcy, fundacje, stowarzyszenia.


pet
 

tel: 12 270 10 13
e-mail: gmina@mogilany.pl

poniedziałki: 7.00 - 16.30
wtorki, środy, czwartki: 7.00 - 15.00
piątki 7.00 - 13.30

Ważne:

1. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

2. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: