Menu

Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY
rodzina.gov.pl

W Gminie Mogilany zadania wynikające z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny realizuje:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach,
ul. Rynek 2, 32 – 031 Mogilany
12 270 10 25
pok. 4 A
 
Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?                                                                                          
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie stanowi kryterium przyznania karty.
 
Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
 
Gdzie należy się zgłosić po kartę?
Składanie wniosków i wydawanie kart odbywa się w poniedziałek w godzinach 7:00-16.30, wtorek-czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-13.30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilanach, ul. Rynek 2 pok. 4A.  Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.
Karta wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.
 
Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?
Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne na terenie całego kraju. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie: www.rodzina.gov.pl

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?
Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem ”Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w oznaczonym w powyższy sposób punkcie okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Druki do pobrania:
 
(wzór wniosku zawiera tylko jedną stronę (strona nr 3) do wypełnienia danych członka rodziny wielodzietnej. Stronę tę należy powielić w zależności od tego, ilu członków rodziny dotyczy dany wniosek)
 
 
 
   
 

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

1)    w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
2)    w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
3)    w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 
W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 4, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
 
1)    w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
2)    w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
3)    w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
4)    w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość,
5)    w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.
 
PARTNERZY KARTY DUŻEJ RODZINY:
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: