Menu

Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

rodzina.gov.pl

W Gminie Mogilany zadania wynikające z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny realizuje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach ,

ul. Rynek 2, 32 – 031 Mogilany

12 270 10 25

pok. 4 A.

1 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny, zastępując Uchwałę Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania uprawnień jak i sposobu realizacji i finansowania zadań.

O KARTĘ MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ RODZINY, KTÓRE MAJĄ NA UTRZYMANIU CO NAJMNIEJ TROJE DZIECI:

 •       w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 •       w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 •       bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

SKŁADAJĄC WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY, NALEŻY OKAZAĆ ORYGINAŁY LUB ODPIS DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH UPRAWNIENIE DO PRZYZNANIA KARTY,  W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo                   w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

 • Karta Dużej Rodziny jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny
 • W przypadku zagubienia Karty lub jej kradzieży wydawany jest duplikat Karty, który podlega opłacie w wysokości 9,21 zł
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej udostępniło w Internecie wykaz podmiotów, które przyłączyły się do programu, listę można odnaleźć na rządowej stronie poświęconej rodzinie
 • Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY

     

OŚWIADCZENIE OSOBY POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA O KONTYNUOWANIU NAUKI

     

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA

     

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilanach, pok. 4 A, w godzinach pracy, tj.

 • poniedziałek: 7:00 – 16:30
 • wtorek – czwartek: 7:00 – 15:00
 • piątek: 7:00 – 13:30

 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: