Menu

Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej

POMOCY W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH UDZIELAJĄ PRACOWNICY SOCJALNI :

1. Pracownik socjalny - Elżbieta Poźniak – Mogilany z wyłączeniem ulic : Żary, Świątnicka, Zakopiańska  
2. Pracownik socjalny - Krzysztof Pierożek – Kulerzów, Chorowice, Buków
3. Specjalista pracy socjalnej - Katarzyna Ożóg – Libertów, Mogilany ul. Zakopiańska  
4. Starszy pracownik socjalny - Klaudia Gadocha – Brzyczyna, Konary w tym DPS
5. Starszy pracownik socjalny - Marta Sajdak – Gaj, Lusina
6. Starszy pracownik socjalny - Emilia Szafrańska - Włosań, Mogilany – ul. Żary i ul. Świątnicka

DRUKI DO POBRANIA:


- wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pow. 16 r.ż.
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

- wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pon. 16 r.ż.
 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ świadczy pomoc w oparciu o Ustawę z dnia z 12 marca 2004 r. /Tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz 1508 z poźn. zm..
 

KATALOG ŚWIADCZEŃ

Świadczenia pieniężne:

zasiłek stały – przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie, gospodarującej, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zasiłek stały ustala się w wysokości: w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie, w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie; kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie, w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje, osobie przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającej się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego

zasiłek okresowy - przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny; zasiłek okresowy ustala się: w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie; w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny, kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy między: kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny; kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie, okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy, rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego, o których mowa w ust. 2 i 3

zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy – zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu, osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne, zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego, zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej, zasiłek celowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi, w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany: specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi, zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową

Świadczenia niepieniężne:

praca socjalna
podejmowane przez pracowników socjalnych działania wymagają współpracy z wieloma instytucjami takimi jak: urząd pracy, zakłady pracy, instytucje pozarządowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, sądy, szkoły, policja, ośrodek zdrowia, ZUS, KRUS, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp. Oczywiście najważniejszym czynnikiem umożliwiającym skuteczną pracę jest chęć współpracy i współdziałania danej rodziny czy osoby korzystającej z pomocy. Nie można jednak zapomnieć, że praca socjalna to proces długotrwały, wymagający konsekwencji i systematycznego działania, przynoszący efekty często po wielu latach pracy z rodziną. Rola pracownika socjalnego wymaga nie tylko kwalifikacji i profesjonalizmu w wykonywaniu powierzonych zadań, ale przede wszystkim ogromnej wrażliwości, wyrozumiałości i chęci niesienia pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej i osobistej. Pracownicy socjalni wykonują szczególnie odpowiedzialną pracę, na co dzień spotykają się z ubóstwem, bezrobociem, przemocą, bezradnością, cierpieniem i pomagają rodzinom przezwyciężać trudne sytuacje życiowe. Dlatego też, praca socjalna to wielkie i odpowiedzialne zadanie, oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy i bezradności, wymaga towarzyszenia cierpiącym, ale też podejmowania bardzo trudnych decyzji, które nie rzadko mają zasadniczy wpływ na jakość życia dzieci i całych rodzin. Pracownik socjalny w celu umożliwienia wyjścia z trudnej sytuacji osobie lub rodzinie podejmuje liczne i wielowymiarowe działania dostosowane do indywidualnych sytuacji życiowych podejmując współpracę m.in. z pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, lekarzami pierwszego kontaktu, pielęgniarkami, policją, sołtysami wsi, sądami oraz psychologami.

Bilet kredytowany
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
Sprawienie pogrzebu
Poradnictwo specjalistyczne
Interwencja kryzysowa
Schronienie
Posiłek
Niezbędne ubranie
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
Mieszkania chronione
Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej:
- osobie samotnie gospodarującą, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł netto
- rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł netto
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z niżej podanych powodów:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a)potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
12) alkoholizmu lub narkomanii;
13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
14) Klęski żywiołowej lub ekologicznej;

 

Podstawa prawna
Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. /Tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz 1508 z poźn. zm./


Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania oraz na podstawie następujących dokumentów:


Dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość Skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu) Dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej Decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego Orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej; Orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; Zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe Zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe Zaświadczenia albo oświadczenia w okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne oraz o okresach nieskładkowych Dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego Zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych Zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej Decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawieniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy Decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego Zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników Zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa a art. 8 ust. 7 i 8 Zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 Decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne Oświadczenia o stanie majątkowym Inne

 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: