Menu

Twój Urząd Gminy

Urząd Gminy Mogilany ma siedzibę w Mogilanach,
32-031 Mogilany, Rynek 2
telefon stacjonarny (centrala): 12 270 10 13,
faks: 12 270 16 77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 944-224-60-27
REGON: 000547490

Urząd obsługuje mieszkańców wszystkich miejscowości z terenu gminy, inwestorów, partnerów indywidualnych i instytucjonalnych.
Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy, działający przy pomocy Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Zadania i kompetencje Urzędu wynikają z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o samorządzie gminnym.

Urząd prowadzi sprawy związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, są to między innymi:

 • ład przestrzenny
 • gospodarka nieruchomościami
 • ochrona środowiska i przyrody
 • gospodarki wodnej
 • gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego
 • wodociągi i zaopatrzenie w wodę
 • kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych
 • utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i
 • unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 • zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
 • lokalny transport zbiorowy
 • ochrona zdrowia
 • pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze
 • gminne budownictwo mieszkaniowe
 • edukacja publiczna
 • kultura, w tym prowadzenie bibliotek gminnych i innych instytucji kultury
 • ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 • kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe
 • targowiska i hale targowe
 • zieleń gminna i zadrzewienia
 • cmentarze gminne
 • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
 • ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego
 • utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych 
 • polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
 • wspieranie i upowszechniania idei samorządowej
 • promocja gminy
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 • współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

Szczegółowe informacje na temat sposobu załatwiania spraw można znaleźć na poszczególnych zakładkach strony internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mogilany

Jeśli chcesz załatwić sprawę w Urzędzie przejdź do kolejnych zakładek, które pomogą ci szybko pozyskać informację, druki czy dane, tak aby Twoja wizyta w Urzędzie była w pełni satysfakcjonująca i trwała nie dłużej niż według Ciebie to konieczne.

Misją Urzędu Gminy Mogilany jest działać sprawnie, przyjaźnie i bezpiecznie. Podejmujemy działania w celu zgodnego z prawem, szybkiego załatwiania spraw naszych klientów. W działaniach kierujemy się zasadami legalizmu, rzetelności, celowości  i gospodarności. Traktujemy interesantów urzędu zawsze, jak klientów korzystających z usług publicznych gminy, nigdy jak petentów.  Robimy wszystko co możliwe, by osiągać najwyższą jakość załatwianych spraw. Urząd to ludzie go tworzący, nie tylko miejsce na mapie gminy (tekst z linkiem). Bezpieczeństwo obrotu prawnego, dane naszych mieszkańców i partnerów stanowią wartość podlegającą bezwzględnej ochronie.

 


Struktura organizacyjna

Schemat graficzny opublikowany na naszych stronach ułatwi organizacyjne umiejscowienie danej komórki organizacyjnej.

 


Numer rachunku bankowego

By przekazać środki finansowe na rzecz gminy, uregulować swoje zobowiązania można również skorzystać z usług banków, w tym Krakowskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Mogilanach (w którym Urząd prowadzi rachunek bankowy):
60 8591 0007 0220 0000 0273 0001
lub z usług świadczonych drogą internetową przez większość banków [najczęściej 24 godziny na dobę].


W Urzędzie Gminy Mogilany w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

Wójt Gminy Mogilany – w poniedziałek
w godzinach od 13.00 – 16.45 pok. 16
 
Przewodniczący Rady Gminy Mogilany
w poniedziałek w godzinach 16.30 do 18.00 pok. 4B
 
Sekretarz Gminy Mogilany - codziennie w godzinach pracy Urzędu
Skarbnik Gminy Mogilany - codziennie w godzinach pracy Urzędu
Kierownicy Referatów - codziennie w godzinach pracy Urzędu
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych - codziennie w godzinach pracy (w siedzibie jednostki organizacyjnej)

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: