Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne?

Dwie szkoły: Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie oraz Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach posiadają tytuł „Szkoły z Klasą”.

W 2012 roku, realizując Projekt edukacyjny „Sekrety- Wymiary Oblicza Wielokulturowości Krakowa” Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie uzyskała certyfikat „Szkoły z Pasją”. Na wszystkich poziomach nauczania wprowadzony został język angielski, w gimnazjach młodzież uczy się języka angielskiego i niemieckiego, a w Gimnazjum w Mogilanach, także języka francuskiego. Systematycznie wyposaża się placówki w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (komputery, oprogramowania, tablice multimedialne, rzutniki).

Proces nauczania wymaga znaczących środków. Subwencja oświatowa, którą otrzymuje gmina jest niewystarczająca na wszystkie zadania. W roku 2013 wysokość planowanej subwencji to 9 018 031,00 zł. Pieniądze te wystarczają głównie na pokrycie wydatków związanych z zabezpieczeniem płac dla nauczycieli. Bieżące utrzymanie szkół, inwestycje i remonty to środki zabezpieczone dodatkowo w budżecie gminy (w 2013 planowane wydatki na oświatę to 14 954 063,00 zł )

budzet2013wykres-540x178   budzet2013(1)-540x185

 

Budżet oświaty 2005-2013 (wydatki na oświatę a subwencja)

Gmina gwarantuje dojazd młodzieży do gimnazjów i szkoły podstawowej w Mogilanach. W lipcu 2013 roku został rozstrzygnięty przetarg na dowóz dzieci, w roku szkolnym 2013/2014, na podstawie biletów miesięcznych dowożonych jest około 120 uczniów. Przetarg wygrała firma: Transport, Handel i Usługi Marek Kalemba z Czasławia (cena brutto zadania 116. 640,00 zł, bilet jednostkowy - 97,20 zł). Dzieci są dowożone dwoma autobusami. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwają dwie osoby zatrudnione do opieki. Umożliwiono też zakup biletów uczniom, których odległość z miejsca zamieszkania do szkoły jest mniejsza niż 4 i 3 km ( w zależności od klasy, do której uczęszcza dziecko). Uprawnionym dzieciom z Chorowic, na prośbę rodziców, zostaną zakupione bilety MPK.

Do przetargu na dowóz dzieci niepełnosprawnych złożone zostało siedem ofert. Do ośrodków, szkół integracyjnych, specjalnych w Krakowie i Skawinie uczniowie są dowożeni przez Firmę Usługowo- Handlową „Adam Tours” Angela Kuś, Licencjonowany Transport Pasażerski z Krakowa (cena brutto zadania 110 674,08 zł). Dowozem zbiorowym objętych będzie 13 dzieci, indywidualnym, na podstawie umów z rodzicami, pięcioro dzieci.

Na egzaminach zewnętrznych dzieci i młodzież osiągają wysokie wyniki, dzięki którym większość z nich dostaje się do wybranych przez siebie szkół.

Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany w 2002 - 2013

Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013

Szkoły podstawowe, gimnazja, które skorzystały z projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2004-2006, systematycznie zakupują i wymieniają sprzęt, na bardziej nowoczesny.

W roku 2012, realizując projekt „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Mogilany” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków UE, 150 osób, także uczniów, zostało wyposażonych w sprzęt komputerowy. Program zapewnił także dostęp do Internetu. Szkoły podstawowe otrzymały zestawy, po 10 komputerów.

Zobacz pracownie informatyczne na terenie Gminy Mogilany [11,1 MB]

Prężnie działa Gminny Szkolny Związek Sportowy, o czym świadczyć może duża frekwencja na zajęciach sportowych i zawodach. Corocznie reprezentacje poszczególnych szkół rywalizują o jak najlepsze miejsca w gminnych rozgrywkach.

Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych (kółkach teatralnych, plastycznych, recytatorskich, ekologicznych itp.), które przez wiele lat prowadzone były przez dużą grupę nauczycieli, w ich wolnym czasie, a począwszy od roku szkolnego 2009/2010, niejednokrotnie w ramach godzin, na podstawie art.42 ust 2 pkt 2 Karty Nauczyciela (najpierw jedna potem dwie godziny dodatkowe dla nauczycieli).
W szkołach podstawowych działają świetlice szkolne, na zasadzie przyznanych godzin, etatów oraz godzin z KN. Działają też w szkołach świetlice środowiskowe.

Chcemy, aby nasza młodzież wychowywana była w duchu patriotyzmu lokalnego i regionalnego. Nasi nauczyciele pracują z młodzieżą nad przybliżeniem znakomitych postaci, m.in.: Jana Pawła II, Św. Królowej Jadwigi, Józefa Nowina Konopki, Oskara Kolberga, Św. Faustyny Kowalskiej, Janusza Korczaka czy Marii Konopnickiej. Organizowane są konkursy i przeglądy w szkołach, ale także na poziomie gminnym. Dzieci i młodzież biorą udział w wielu konkursach i rozgrywkach powiatowych i wojewódzkich.

Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013.

Osiągnięcia uczniów placówek oświatowych można także śledzić w biuletynie Głosu Mogilan na stronie internetowej www.mogilany.pl w zakładce „gazeta lokalna”.

Wszystkie działania skierowane są na stworzenie placówek przyjaznych dzieciom, pozwalających nie tylko zdobywać wiedzę, ale także rozwijać zainteresowania. Bardzo wiele uwagi władze samorządowe, dyrektorzy szkół i placówek przywiązują do imprez środowiskowych, dążąc do integracji lokalnej.
Niezwykle ważne są działania zmierzające w oświacie, nie tylko do podniesienia poziomu wiedzy, ale wychowania dzieci i młodzieży oraz zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach i w gminie. Wszystkie szkoły posiadają monitoring, w okolicach szkół zamontowano progi zwalniające.
Gmina nie zlikwidowała małych szkół. Dyskutowana była i analizowana sprawa ewentualnego przekazania małych szkół osobom fizycznym. Wszystkie szkoły pozostały w rękach samorządu.
Niezwykle ważne jest to, iż od utworzenia samorządu, oświata traktowana jest jako jedno z najważniejszych zadań, zarówno przez władze gminy, jak i przez radnych, także działaczy lokalnych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, sołtysów, ale też, co należy szczególnie podkreślić, przez rodziców.
Nie sposób pominąć tych ostatnich, gdyż dzięki ich aktywności, zaangażowaniu, konkretnej pracy, pozyskiwaniu sponsorów, możliwa była realizacja wielu zamierzeń (takim dobrym przykładem jest plac zabaw i dofinansowanie remontu pracowni komputerowej w SP Włosań).
Gmina stara się pozyskiwać środki pomocowe, także unijne, do realizacji zadań oświatowych. Część tych zabiegów już zakończyła się sukcesem, m.in. pozyskano środki na szkolenia dla nauczycieli, wymianę okien, dofinansowanie budowy sali gimnastycznej we Włosani, czy sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w Bukowie.

Od marca 2012 roku do maja 2013 realizowany był projekt pn. „Szlakiem Patronów naszych
– promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego Gminy Mogilany przez utworzenie miejsc pamięci i organizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym” w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projekt przewidywał:
• przygotowanie miejsc pamięci w siedmiu szkołach na terenie Gminy Mogilany, które związane będą z postacią patrona danej szkoły, ale na tle najważniejszych
wydarzeń danej epoki na świecie, w Polsce i w naszym regionie; jedna część ekspozycji będzie zmieniana co miesiąc i poświęcona sylwetce patrona innej szkoły;
• opracowanie i wdrożenie programu ścieżki edukacyjnej „Szlakiem Patronów naszych”; program ten obejmuje jeden rok szkolny i będzie realizowany co roku, w klasach piątych;
• wydanie folderu pt. Szlakiem Patronów naszych, zawierającego najważniejsze informacje o projekcie, patronach szkół, zdjęcia miejsc pamięci i inne związane tematycznie materiały dostarczające wiedzy o rozwoju i dziedzictwie kulturowym naszego narodu i regionu;
• zorganizowanie siedmiu szkolnych uroczystości środowiskowych i jednej gminnej uroczystości wieńczącej cały program.

Projekt obejmował wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Mogilany.

14 maja 2013 roku odbył się gminny turniej, związany tematycznie z projektem. Uczestniczyły w nim 4 – osobowe drużyny reprezentujące każdą szkołę. Konkurs odbywał się w przyjacielskiej atmosferze, mimo zaciętej rywalizacji we wszystkich trzech rundach. Ostatecznie zwyciężyła Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie, drugie miejsce ex aequo zajęła Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach oraz Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Gaju, a trzecie miejsce Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie.

W dniu 2 kwietnia 2012 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zatwierdził realizację projektu Moja szansa na sukces. To działanie odbyło się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Program dotyczył wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W praktyce oznacza to wsparcie dla uczniów naszych szkół, którzy przeżywają różnorakie trudności w nauce, zarówno te spowodowane brakiem wystarczającego wsparcia w rodzinie, jak i tych z różnymi deficytami (np. dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia, wady postawy itp.), ale także dodatkowe zajęcia z dziećmi wybitnie uzdolnionymi. Otrzymaliśmy pełne dofinansowanie, w kwocie 178.698,84 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
• wyposażono sale dydaktyczne w narzędzia i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć z uczniami i uczennicami z klas I-III, we wszystkich siedmiu szkołach podstawowych,
• we wszystkich szkołach przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone dysleksją,
• w trzech szkołach przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
• w sześciu szkołach odbyły się zajęcia dodatkowe logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
• w sześciu szkołach dzieci uczestniczyły w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
• we wszystkich szkołach przeprowadzono dodatkowe zajęcia realizowane przez nauczycieli dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Projekt realizowany był w okresie od września 2012 roku do sierpnia 2013 roku.

Gimnazjum w Mogilanach uczestniczy w projekcie fizycznym „FENIKS” (od marca 2009 roku), który organizuje Uniwersytet Jagielloński. Ma on na celu wspomaganie nauczania fizyki w szkołach ponadpodstawowych poprzez różne doświadczenia z tej dziedziny, wykonywane przez nauczycieli i pracowników uczelni, jak i samodzielnie przez uczniów na zajęciach pozalekcyjnych oraz podczas wizyt w pracowniach uczelnianych.

Programy realizowane w szkołach

Szkoły korzystają z różnych form współpracy międzynarodowej. Nawiązano też współpracę z miastami partnerskimi Untersteinach w Niemczech i Saśd na Węgrzech.

opr. Jolanta Jurkiewicz

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: