Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Projekty oświatowe realizowane w gminie Mogilany, ze środków unijnych i zewnętrznych W LATACH 2010- 2017

Projekty dotyczyły zarówno poprawy bazy oświatowej, jej doposażenia, jak również zajęć dydaktyczno- wychowawczych, zajęć dodatkowych.  Przedstawiono je ze względu na okres realizacji:
 
Gimnazjalisto, Gimnazjalistko zdaj test – bądź the best
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie:  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Wartość  projektu : ok. 49 000,00 zł.
Wartość dofinansowania:  ok. 48 000,00 zł
Okres realizacji: 1 września 2010- 30 czerwca 2011 r.
Celem projektu było podniesienie wiedzy matematyczno- przyrodniczej u uczniów klas trzecich gimnazjów. W projekcie wzięło udział 126 uczniów. Optymistycznie założono, że uda się osiągnąć lepsze wyniki z egzaminów zewnętrznych w zakresie przedmiotów ścisłych. Celem było również ograniczenie stresu związanego z egzaminami z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych. Oprócz zajęć dydaktycznych każdy uczestnik wziął udział w dwóch wycieczkach do Muzeum Inżynierii oraz Ogrodu Doświadczeń Stanisława Lema w Krakowie.
 
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowie
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działanie:  Odnowa i Rozwój Wsi
Wartość  projektu : 1 083 694,04 zł
Wartość dofinansowania: 460 297,00  zł
Okres realizacji: 2011-2012 r.
Inwestycja obejmowała wybudowanie Sali gimnastycznej 24,00 x 12,00m i wysokości 6,00 m z podłużnym traktem widowni i balkonem o szerokości 3,00m, połączonej z istniejącym budynkiem szkoły dwukondygnacyjnym łącznikiem w którym znajdować się będą przebieralnie, umywalnie, sanitariaty i magazyn sprzętu sportowego.
Polak Węgier dwa bratanki
 
Program: EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME
Action 1 – Active Citizens for Europe
Measure 1.1 Town Twinning citizens' meetings
Wartość projektu : 3 801,91 EURO
Wartość dofinansowania: 3 801,91 EURO
Okres realizacji: 2011
Celem projektu było zgromadzenie członków lokalnych społeczności dwóch Państw Europejskich w dążeniu do wzajemnej wymiany doświadczeń, opinii, wyciągania wniosków z historii, wzajemnego wsparcia i rozwijania dialogu międzykulturowego.
 
Czym skorupka za młodu
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Wartość  projektu : 46 242,60 zł
Wartość dofinansowania: 46 242,60 zł
Okres realizacji: 2011 - 2012
Celem projektu było wyrównanie  szans edukacyjnych 75 dziewczynek i chłopców w wieku przedszkolnym z gminy Mogilany poprzez nabycie nowych umiejętności w trakcie zaproponowanej w projekcie oferty edukacyjnej, w Przedszkolu Samorządowym oraz promocję edukacji przedszkolnej. Projekt obejmował  m. in. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz umiejętności interpersonalne, a także dostosowanie jakości pomocy dydaktycznych w zajęciach wychowania przez sztukę do potrzeb rozwojowych dzieci.
 
Moja szansa na sukces
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Wartość  projektu : 224 829,21 zł
Wartość dofinansowania: 224 829,21 zł
Okres realizacji: 2012-2013 r.
Program dotyczył wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W praktyce oznacza to wsparcie dla uczniów naszych szkół,  którzy przeżywają różnorakie trudności w nauce, zarówno te spowodowane brakiem wystarczającego wsparcia w rodzinie, jak i tych z różnymi deficytami (np. dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia, wady postawy itp.), ale także dodatkowe zajęcia z dziećmi wybitnie uzdolnionymi.
 
Szlakiem Patronów Naszych- promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego Gminy Mogilany przez utworzenie miejsc pamięci i organizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działanie:  413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  - małe projekty
Wartość  projektu : 17 581,12  zł
Wartość dofinansowania: 10 416,28  zł
Okres realizacji: 2012 r. –  2013 r.
Projekt obejmował przygotowanie miejsc pamięci w siedmiu szkołach na terenie Gminy Mogilany (zakup gablot, urządzeń wielofunkcyjnych, papieru fotograficznego itp.), które związane były z postacią patrona danej szkoły, ale na tle najważniejszych wydarzeń danej epoki na świecie, w Polsce i w naszym regionie; jedna część ekspozycji  zmieniana co miesiąc i poświęcona sylwetce patrona innej szkoły, opracowanie i wdrożenie programu ścieżki edukacyjnej Szlakiem Patronów naszych program ten obejmował jeden rok szkolny i był  realizowany co roku w klasach piątych, wydanie folderu pt. Szlakiem Patronów naszych zawierającego  najważniejsze informacje o projekcie, patronach szkół, zdjęcia miejsc pamięci i inne związane tematycznie materiały dostarczające wiedzy o rozwoju i dziedzictwie kulturowym naszego Narodu i regionu, zorganizowanie siedmiu szkolnych uroczystości środowiskowych i jednej gminnej uroczystości wieńczącej cały program.
 
Ograniczenie zużycia energii w Szkole Podstawowej i Gimnazjum poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Działanie:  7.2  Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Wartość  projektu : 658 111,90 zł
Wartość dofinansowania: 344 446,44  zł
Okres realizacji: 2013r.  – 2014 r.
Projekt objął następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów budynku, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz wbudowanie instalacji solarnej na dachu budynku do podgrzewania centralnej wody użytkowej. Celem projektu było stworzenie bezpiecznej, pro środowiskowej infrastruktury publicznej na terenie gminy Mogilany w oparciu o realizację inwestycji, w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a tym samym dążenie do spełnienia norm jakości powietrza atmosferycznego przez redukcję emisji zanieczyszczeń oraz propagowanie ekologicznych postaw wśród społeczności lokalnej.

Planeta wiedzy  
Program:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie:9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Wartość projektu: 824 498,00 zł
Wartość dofinansowania: 824 498,00 (w tym Gmina Mogilany 230 220,00 zł)
Okres realizacji: 1 grudnia 2013- 31 maja 2015 r.
Celem głównym projektu było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu 2 gmin w Małopolsce, znajdujących się w gorszym położeniu ze względów na miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej. Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez: wyrównywanie i uzupełnienie braków programowych u uczniów mających problemy w nauce. Zajęcia z tego obszaru prowadzone były w czterech szkołach: SP Buków, SP Gaj, SP Mogilany oraz SP Włosań, w pięciu grupach, głównie matematyczno- przyrodniczych, ale też grupie matematyczno- informatycznej. W 25 grupach, w siedmiu szkołach, odbywały się zajęcia mające na celu podniesienie i rozbudzenie zainteresowań edukacyjnych i poznawczych u uczniów, poprzez zapewnienie dostępności usług edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań. Szkoły w grupach (od trzech do pięciu) wybrały rodzaj zajęć, zgodnie ze zgłaszanymi zainteresowaniami uczniów. Oprócz zajęć matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, naukowo-  technicznych, dzieci uczestniczą w zajęciach humanistycznych, językowych, dziennikarskich, teatralnych, historyczno- społecznych z edukacją regionalną. Jest też grupa wokalno- instrumentalna w SP Buków. Zajęcia prowadzą zarówno nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych gminy, jak również zatrudnieni przez trzy firmy zewnętrzne. W projekcie uczestniczy 214 dzieci z naszej gminy. Szkoły pozyskały po 10 tabletów oraz pomoce dydaktyczne i materiały biurowe. W ramach wdrażania programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową wprowadzono e-dzienniki z modułem kontroli zarządczej.
Nauczyciel poliglota drogą do sukcesów językowych uczniów
 
Program: ERAZMUS+; Akcja 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej
Wartość projektu : 15 345,00 euro
Wartość dofinansowania: 15 345 euro
Okres realizacji: 2014 – 2015 r.
Głównym celem projektu, było zdobycie nowych umiejętności metodycznych i komunikacji w języku angielskim oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej. W projekcie wzięło udział jedenastu pracowników szkoły, w tym dziewięciu nauczycieli i dwóch pracowników administracji i obsługi szkoły. Projekt przewidywał udział w kursie językowo – metodycznym zgodnym z potrzebami i koncepcją pracy szkoły, a następnie wdrażanie zdobytych umiejętności w pracy z uczniami. Pracownicy brali udział w kursie zorganizowanym na Malcie. Korzyści długofalowe projektu, to wykorzystanie zdobytych umiejętności w bezpośrednich działaniach z uczniami, integracja treści programowych wszystkich przedmiotów z treściami nauczania języka angielskiego, poznawanie kultury innych krajów, wprowadzanie słownictwa w języku angielskim na wszystkich zajęciach oraz uroczystości i imprezach szkolnych. Efekty działań w projekcie były upowszechnione poprzez publikacje w czasopismach dla nauczycieli, reportaż umieszczony na stronie internetowej szkoły, informacje przekazywane w środowisku lokalnym. Projekt realizowany był od października 2014 roku do września 2015 roku.
Od stycznia do września 2015 roku, została wydana kwota 50 718,12 zł.
 
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mogilany
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Wartość projektu: 536 423,80 zł
Wartość dofinansowania: 536 423,80 zł (100%)
Okres realizacji: 2014 - 2015 r.
Głównym celem było podniesienie jakości pracy 10 oddziałów przedszkolnych w 7 szkołach podstawowych w Gminie Mogilany, poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. W ramach projektu realizowane były następujące zadania: doposażenie placów zabaw, doposażenie i modernizacja toalet dla dzieci i personelu, wyposażenie kuchni, sal dydaktycznych w meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, plastyczne oraz sprzęt ICT), w sprzęt najwyższej jakości.
Dzięki temu projektowi, bardzo poprawiła się baza oddziałów przedszkolnych, wyposażono place zabaw w wielofunkcyjne urządzenia, huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice.   
Udało się też wyposażyć szkoły w sprzęt w punktach wydawania posiłków.
Ponadto z innych funduszy, między innymi:
 
Ekogra- wspólnie gramy, naturze pomagamy
Program: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach zadań nieinwestycyjnych na edukację ekologiczną
Wartość  projektu : 29 192,95 zł
Wartość dofinansowania: 28 242,95  zł
Okres realizacji: 2012 r.
Cały projekt był ekologiczną grą opierającą się na współzawodnictwie, podzieloną na etapy. Etap pierwszy, w którym udział wzięło 818 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych, a w nim akcja zbierania zakrętek pod hasłem „ZAKRĘCENI NA POMOC”,  konkurs plastyczny na logo ekologicznej Gminy Mogilany wraz z wystawą prac. Drugi etap dydaktyczno – zadaniowy: utworzenie oficjalnego ekologicznego konta na jednym z popularnych portali społecznościowych, spotkania edukacyjne o różnorodnej tematyce ekologicznej, wyjazdy terenowe, quiz ekologiczny. Etap trzeci – terenowa gra edukacyjna.
W 2013 roku ww. projekt otrzymał wyróżnienie w kategorii Eko – przedsięwzięcie w konkursie organizowanym przez WFOŚiGW w Krakowie.
 
Animator Sportu Dzieci i Młodzieży
Program:  Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach projektu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” dla gmin nieposiadających kompleksów boisk wybudowanych w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012” .
Wartość projektu: 6 275,00
Wartość dofinansowania: 2 275,00
Okres realizacji: 2013 r.
Animator przez okres siedmiu miesięcy odpowiedzialny był  za organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Celem projektu było ożywienie zainteresowania kulturą fizyczną w środowisku wiejskim. Projekt przyczynił się również do poprawy sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, uświadomienia potrzeby i oddziaływania ruchu w młodym wieku i jego efektu w przyszłym życiu, zwiększenia zaangażowania w pracę na rzecz społeczności lokalnej.
 
Bajka o Smogu Wawelskim to nie bajka
Program: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach zadań nieinwestycyjnych z zakresu edukacji ekologicznej
Wartość projektu : 19 130,00 zł
Wartość dofinansowania: 19 130,00 zł
Okres realizacji: 2014 r.
W ramach realizacji projektu założona została grupa „Zakręconych Ekologicznie”. Uczniowie stali się ambasadorami czystego powietrza i działań proekologicznych. Zajęcia w ramach grupy miały charakter pozalekcyjny i odbywały się na podstawie opracowanego autorskiego programu zajęć stworzonego przez p. Magdalenę Oleksy – Zborowską. Podczas realizacji projektu odbył się również wyjazd edukacyjny do Cinema Park na program „Przełącz się na ekologię”. Uczniowie wzięli udział w przyrodniczym pokazie multimedialnym. Zajęcia polegały na odkrywaniu zagadnień ekologicznych dzięki sześciu interaktywnym salom, z których każda gwarantowała uczestnikom inną dawkę edukacyjnych wrażeń poprzez różne rodzaje doświadczeń. Ponadto zgodnie z założeniami projektu uczniowie wraz z nauczycielami opracowali album pt. „Bajka o Smogu Wawelskim”, w nakładzie 250 szt. W trakcie trwania projektu zorganizowany został również konkurs plastyczny dla dzieci. Podsumowaniem projektu była impreza ekologiczna zorganizowana dnia 18 października 2014 r. na terenie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Konarach. Na uroczyste zakończenie projektu zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnego samorządu, szkół z okolicy, uczniowie szkoły i ich rodziny oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
Książki naszych marzeń
Zakup książek do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych.
20% udziału własnego, 80 % dofinansowania.
Wykonanie: 11 547,42 zł.
Dofinansowanie: 9 237,94 zł.
Aktywna Tablica
 W roku 2017 w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017- 2019 Gmina Mogilany, dla dwóch szkół: SP Włosań i SP Gaj.
Wartość projektu: 35 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 28.000,00 zł.
Okres realizacji: 2017 r.
 
Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt
W związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, Gmina dla trzech szkół: SP Gaj, SP Konary i SP Libertów, pozyskała dotacje na  zadanie własne, polegające na prowadzeniu szkoły, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt.
Wartość dofinansowania: 17 771,00 zł.
Okres realizacji: 2017 r.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: