Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372, dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany,
 
zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się
w dniu 6 września 2021 roku o godz. 14.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany
 
 
Porządek obrad:

I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.    Przedstawienie porządku obrad.
III.    Informacja Wójta Gminy Mogilany.
IV.    Dyskusja i podjęcie uchwał:

1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2021 rok Nr XXIV/251/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku;
2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;
3.    w sprawie przekazania projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr V/43/2019 z 28 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Mogilany, do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie;
4.    w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/216/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 3 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilany zmienionej uchwałą Nr XXV/263/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/216/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 3 września w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilany;
5.    w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/217/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 3 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6.    w sprawie pozbawienia drogi nr K600693 kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej;
7.    w sprawie zmiany przebiegu drogi nr K600694 zaliczonej do kategorii dróg gminnych;
8.    w sprawie zmiany przebiegu drogi nr K600566 zaliczonej do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii części drogi nr K600566 poprzez wyłączenie jej z użytkowania;
9.    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/262/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2021;
10.    w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2021;
11.    w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mogilany;
12.    w sprawie odrzucenia wniosku o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy;
13.    w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Mogilanach Iskierka z Oddziałem w Libertowie, poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych w Libertowie, zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego oraz zamiaru utworzenia ze zlikwidowanych oddziałów- Przedszkola Samorządowego w Libertowie;
14.    w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
15.    w sprawie zmiany uchwały Nr IV/41/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023;
16.    w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

V.    Interpelacje i zapytania.
VI.    Wolne wnioski.
VII.    Zamknięcie obrad sesji.
 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Staszczak
 
 
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: