Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Logo

Świadczenia dla uczniów - Stypendium szkolne 2021/2022

Wójt Gminy Mogilany, przypomina, iż podobnie jak w latach ubiegłych, do dnia 15 września 2021r., istnieje możliwość starania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w formie stypendium szkolnego, dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota 528 zł oraz,  jeżeli w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna. Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi, w roku szkolnym 2021/2022 – 308 zł.

Stypendium przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy Mogilany:
1.uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla  młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb   społecznych –do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do  ukończenia 24. roku życia;
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioski pobiera się:
•    z dziennika podawczego Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2,
•    w pok. Nr 6 w siedzibie ZEAS Mogilany, Gaj, ul. Zadziele 43,
•    ze strony internetowej: https://mogilany.pl/images/zeas/2019/wniosek_stypendium_szkolne-_druk.pdf
 
Wnioski składa się:

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami składa się na dziennik podawczy Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, Mogilany, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2021r.
 
Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodów rodziny, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku:

Np. Osoba składająca wniosek w miesiącu wrześniu – w rodzinie wnioskodawcy nie nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej, dlatego musi złożyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny, za miesiąc sierpień.
 
Np. Osoba składająca wniosek w miesiącu wrześniu – jeden z członków rodziny pracował do końca sierpnia, wtedy wnioskodawca musi złożyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny, za miesiąc wrzesień oraz świadectwo pracy członka rodziny, który stracił pracę.
 
Do wniosku należy dołączyć :
•    w przypadku zatrudnienia:
- zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 
•    w przypadku utraty dochodu:
- dokument określający datę utraty dochodu, np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy;

•    w przypadku otrzymywania alimentów
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych, oświadczenie własne lub dowód wpłaty;

•    w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny: odpis prawomocnego orzeczenie sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

•    w przypadku nie alimentacji:
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne
(komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
•    w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
- na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
- opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym ( w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;

•    w przypadku pobierania renty/emerytury:
- decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;

•    w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
- zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;

•    w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:
-zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki;

Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 
Opłaty:
Wydana decyzja nie podlega opłatom.
 
Termin i sposób załatwienia:
Wnioski należy złożyć – wraz z wymaganymi załącznikami – w nieprzekraczalnym terminie do 15 września. ( w przypadku słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych  – w terminie do 15 października, jeżeli zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się pierwszym, powszednim dniu lutego, w terminie do 15 lutego danego roku szkolnego).
 
*W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po upływie wskazanych wyżej terminów.
 
Po spełnieniu wszystkich kryteriów, wnioskodawca otrzyma decyzję.

Wysokość miesięcznej kwoty stypendium szkolnego uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.

Złożone wnioski rozpatrywane są ciągu miesiąca od daty złożenia. W przypadku prowadzenia skomplikowanego postępowania, termin może ulec wydłużeniu.

Świadczenie jest wypłacane przelewem na konto zadeklarowane we wniosku lub w przypadku braku konta bankowego - gotówką w Banku Spółdzielczym w Mogilanach.

Stypendium zostanie wypłacone po dostarczeniu dokumentów – faktur, imiennych rachunków oraz innych imiennych dowodów wpłat, potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, zgodnie ze szczegółowym katalogiem wydatków podlegających refundacji.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne, są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (np. zmiana dochodu rodziny, skreślenie z listy uczniów, zmiana miejsca zamieszkania).

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
Podstawa prawna
•    Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
•    Uchwała Nr XII/132/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2019r.

Tryb odwoławczy
Wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Mogilany. W powyższym terminie stronie przysługuje również możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania - w formie pisemnego oświadczenia. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Mogilany oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna oraz podlega wykonaniu.
 
Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9ogółne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej RODO) informuje się, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mogilany z siedzibą ul. Rynek 2, 32- 031 Mogilany, działający przez Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Mogilanach z siedzibą Gaj,
ul. Zadziele 43, 32- 031 Mogilany.
• Inspektor Ochrony Danych Osobowych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do stypendium szkolnego w zakresie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Uchwała Nr XII/132/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2019r.
• Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów, dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora;
• Ma Pani/Pan prawo do dostępu, do swoich danych osobowych, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych;
• Podanie danych zawartych we wniosku jest niezbędne do realizacji celu w jakim został złożony, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości jego wykonania.

Wójt Gminy Mogilany, przypomina, iż podobnie jak w latach ubiegłych, do dnia
15 września 2021r.,
istnieje możliwość starania się o przyznanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym, w formie stypendium szkolnego, dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota 528 zł oraz,  jeżeli w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna. Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi, w roku szkolnym 2021/2022
– 308 zł.

Stypendium przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy Mogilany:

1.   uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla  młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb   społecznych –do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do  ukończenia 24. roku życia;

2.   wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

Wnioski pobiera się:

Wnioski składa się:

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami składa się na dziennik podawczy Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, Mogilany, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2021r.

Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodów rodziny, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku:

Np. Osoba składająca wniosek w miesiącu wrześniu – w rodzinie wnioskodawcy nie nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej, dlatego musi złożyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny, za miesiąc sierpień.

Np. Osoba składająca wniosek w miesiącu wrześniu – jeden z członków rodziny pracował do końca sierpnia, wtedy wnioskodawca musi złożyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny, za miesiąc wrzesień oraz świadectwo pracy członka rodziny, który stracił pracę.

Do wniosku należy dołączyć :

·         w przypadku zatrudnienia:

- zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

· w przypadku utraty dochodu:

- dokument określający datę utraty dochodu, np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy;

 

· w przypadku otrzymywania alimentów

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych, oświadczenie własne lub dowód wpłaty;

 

· w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny: odpis prawomocnego orzeczenie sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

 

· w przypadku nie alimentacji:

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne
(komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

· w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

- na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;

- opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym ( w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;

 

· w przypadku pobierania renty/emerytury:

- decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;

 

· w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:

- zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;

 

· w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:

-zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki;

 

Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Opłaty:

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia:

Wnioski należy złożyć – wraz z wymaganymi załącznikami – w nieprzekraczalnym terminie do 15 września. ( w przypadku słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych
– w terminie do 15 października, jeżeli zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się pierwszym, powszednim dniu lutego, w terminie do 15 lutego danego roku szkolnego).

*W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po upływie wskazanych wyżej terminów.

Po spełnieniu wszystkich kryteriów, wnioskodawca otrzyma decyzję.

Wysokość miesięcznej kwoty stypendium szkolnego uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.

Złożone wnioski rozpatrywane są ciągu miesiąca od daty złożenia. W przypadku prowadzenia skomplikowanego postępowania, termin może ulec wydłużeniu.

Świadczenie jest wypłacane przelewem na konto zadeklarowane we wniosku lub
w przypadku braku konta bankowego - gotówką w Banku Spółdzielczym w Mogilanach.

Stypendium zostanie wypłacone po dostarczeniu dokumentów – faktur, imiennych rachunków oraz innych imiennych dowodów wpłat, potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, zgodnie ze szczegółowym katalogiem wydatków podlegających refundacji.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne, są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (np. zmiana dochodu rodziny, skreślenie z listy uczniów, zmiana miejsca zamieszkania).

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa prawna

· Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

· Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

· Uchwała Nr XII/132/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2019r.

 

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Mogilany. W powyższym terminie stronie przysługuje również możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania - w formie pisemnego oświadczenia. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Mogilany oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna oraz podlega wykonaniu. 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9ogółne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej RODO) informuje się, że:

· Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mogilany z siedzibą ul. Rynek 2, 32- 031 Mogilany, działający przez Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Mogilanach z siedzibą Gaj,
ul. Zadziele 43, 32- 031 Mogilany.

· Inspektor Ochrony Danych Osobowych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

· Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do stypendium szkolnego w zakresie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Uchwała Nr XII/132/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2019r.

· Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów, dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora; 

· Ma Pani/Pan prawo do dostępu, do swoich danych osobowych, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych; 

· Podanie danych zawartych we wniosku jest niezbędne do realizacji celu w jakim został złożony, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości jego wykonania.

 

Podziel się na:
© Mogilany.pl. 2014 Projekt i wykonanie Canviar.pl